ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (269)Makale (750)
Nazir Akalın
 1. Nizami-yi Gencevi İle Fuzuli-yi Bağdadi’nin Leyli u Mecnun Mesnevilerinin Tartışmalı Mukayesesi (21.05.2009)
Hasan Akay
 1. Sanatta Hüsn-i Ta'lil Meselesi (Ocak 1997, C: 1997/I, S: 541, s. 90-97 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
Ayşegül Akdemir
 1. “Eksik” Bir Âşık: Leylâ (23.03.2010)
Bouboura Aknoldoeva
 1. Ahmed Yesevî Devrindeki Ortaçağ Orta Asyası’nın Etnografyası (21.05.2009)
Ömer Asım Aksoy
 1. Şeyh Ahmed ve Nazmü'l-Leâl (1959, s. 205-248. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

İ. Hakkı Aksoyak
 1. Divan Şiirinin Dili İmparatorluk Dilidir (24.12.2009)
Bilal Aktan
 1. Kemal Ümmi'nin Vefat Risalesi ve Dil Özellikleri (14.10.2010)
İbrahim Altunel
 1. Edebiyatımızda Kıssa, Kıssahanlık Geleneği ve Meddahlıkla Münasebeti Üzerine (20.05.2009)
Hamit Araslı
 1. Leyla ve Mecnun Hakkında (1958, s. 17-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 1. Türk Edebiyatında Selimnameler (02.02.2010)
Dr. Faysal Okan Atasoy
 1. Şeyh Vefa ve “Yedi Yılduzu? Ahkamı” Adlı Risalesi (08.04.2010)
Prof. Dr. Ahmed Ateş
 1. Ubeydullah Han’ın Bilinmiyen Mensur Bir Eseri ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 127-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Doç. Dr. Ziya Avşar
 1. Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak: Mahallileşme (24.12.2009)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Ahmed Yesevi Etkisiyle Yazılan İki Yusuf u Züleyha (21.05.2009)
 2. Anadolu Sahasında Yazılan Bazı “Yusuf u Züleyha” Mesnevilerinde Sebeb-i Telifler (07.07.2009)
Prof. Dr. Hüseyin Ayan
 1. Sıhhat ü Maraz (Sağlık ile Hastalık) veya Hüsn ü Aşk (Güzellik ile Aşk) (20.05.2009)
Prof. Dr. Hatice Aynur
 1. Türki-i Basit Hareketini Yeniden Düşünmek (24.12.2009)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Varka ve Gülşah Mesnevisi Hakkında Bazı Tespitler (30.04.2010)
 2. Türk Destanlarının İslâmiyetle Olan Benzerlik ve Farkları (30.04.2010)
Yard. Doç. Dr. İsrafil Babacan
 1. Armağan Kelimesinin Kökeni ve XIV-XVI. Yüzyıl Divanlarında Oluşturduğu İmajlar (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 549-556 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Sebk-i Hindî Şiirinde Teşbîh ve İstiâre Tercihindeki Farklılıklar (09.04.2010)
M. Ziya Bağrıaçık
 1. Yerel Malzemeyi Önemseyen Bir Şair: Ahemde-i Dai (Divanında Kullandığı Atasözleri ve Deyimler) (24.12.2009)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Mesnevilerdeki Hasb-i Hâl Bölümleri ve Tâcî-Zâde Cafer Çelebi’nin Heves-Nâmesi’ndeki Hasb-i Hâller (09.04.2010)
Süreyya Beyzadeoğlu
 1. Vezir-i Azam Pîrî Mehmed Paşa ve Tesis Edilen Bir Beyt-i Bercestesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 25-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)

Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. Dîvânü Lugâti’t-Türk’teki Manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiri ile İlgisi (06.07.2009)
 2. Mevlana ve Çevresi (06.07.2009)
 3. Osmanlı Şiirinde “Ölmeden Önce Ölme” Temi (07.07.2009)
Dr. Halit Biltekin
 1. Vak'a-nüvis Mehmed Râşid Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği (27.09.2010)
Halil Erdoğan Cengiz
 1. Divan Şiirinde Musammatlar (Temmuz - Ağustos - Eylül 1986, C: LII, S: 415-416-417, s. 291-429, Türk Şiiri Özel Sayısı - II (Divan Şiiri) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz - Yrd. Doç. Dr. Ramazan Sarıçıçek
 1. Nesimi’nin Şiirlerinde Ortodoks ve Heterodoks Düalizmi (24.12.2009)
Doç. Dr. Menderes Coşkun
 1. Edebî Sanatlardan 'İham'ın Tanım Problemi İle İlgili Düşünceler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 882-890 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
 2. Kinayenin Belagat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Dinç-Yard. Doç. Dr. Ramazan Çakır
 1. 18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi ve Mahtumkulu'nun Sosyo-Ekonomik Düşünceleri (16.02.2010)
Mehmed Çavuşoğlu
 1. Kasîde (Temmuz - Ağustos - Eylül 1986, C: LII, S: 415-416-417, s. 17-77, Türk Şiiri Özel Sayısı - II (Divan Şiiri), Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
 2. Mazmûn (Nisan - Mayıs 1984, C: XLVIII, S: 388-389, s. 198-205 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
Dr. Halil Çeltik
 1. Rumeli Şairlerinin Klâsik Türk Şiirine Katkıları (05.02.2010)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Edirneli Nazmî’nin Türkî-İ Basît Şiirlerinin Teşbihler Sistemi Açısından Genel Anlayışla Mukayesesi (24.12.2009)
 2. Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde Bir Nasrettin Hoca Fıkrası (24.03.2010)
 3. Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü (24.03.2010)
Mustafa Çıpan
 1. Dîvân İncelemelerine Farklı Bir Bakış ve Teklifler (20.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Gazellerine Yazılan Nazîrelerden Bazıları ve Bestelenmiş Şiirleri (21.05.2009)
Abdülkadir Dağlar
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Şerh Geleneği ve Hacı İbrâhim Efendi’nin Şerh-i Belâgat’ına Dâir (19.03.2010)
 2. Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi (19.03.2010)
 3. Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi (19.03.2010)
Prof. Dr. Robert Dankoff
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Önceki Baskısında Yer Almamış Olan “Mum Söndürmek” (Çev. Yard. Doç. Dr. Nurettin Gemici) (16.02.2010)
Mehmet Deligönül
 1. Müstezat ([1973] 1972, s. 93-102. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

İmdat Demir
 1.  Türkî-i Basît’in Dili Üzerine (24.12.2009)

Doç. Dr. Şener Demirel
 1. Mazmundan İmgeye Bir Yolculuk (25.05.2009)
 2. Mazmûn Üzerine Bir Değerlendirme (28.05.2009)
 3. 16. Yüzyıl Dîvan Şâirlerinden Behiştî ve Heft-Peyker Mesnevîsinin Tematik Açıdan İncelenmesi (11.06.2009)
 4. Divan Şiirinde Erguvân (05.02.2010)
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok
 1. Nev'i'nin Gül-i Sad-berg'i (30.07.2010)
 2. Prof. Dr. Cem Dilçin, Fuzuli Divanı Üzerine Notlar (Studies on Fuzuli's Divan) (Tanıtma) (03.08.2010)
 3. Eski Edebiyatımızdan Günümüze Mektuplarda Biçim (03.08.2010)
 4. Musa Bilgiyef ve Tatar Türkçesiyle Yazılmış Hafız Divanı Şerhi (18.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Hamit Dikmen
 1. Türklerin XVIII. Yüzyıldaki Sosyal ve Kültürel Hayatı (Mayıs 2000, C: 2000/I, S: 581, s. 459-465, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Divan Şiirindeki Paralel ve Ortak Söz Yapılarından Metin Eleştirisinde Yararlanma (24.02.2010) e-kaynakça
 2. Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler (04.03.2010)
 3. Fuzulî'nin Bîr Gazelînîn Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi (08.03.2010)
 4. Şeyh Galip'tn Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit (09.03.2010)
 5. Fuzulî'nin Kasidelerinin Du'â Bölümleri Üzerine (09.03.2010)
Meserret Diriöz
 1. Nevi (08.03.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. “Eski Türk Edebiyatı Metinleri” Üzerine [M. Orhan Soysal: Eski Türk Edebiyatı Metinleri] (Ağustos 1979, C: XL, S: 335, s. 84-93 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 2. Fuzulî'nin Dili Hakkında Notlar [Zeynep Korkmaz; Fuzulî'de Türkçe Fiil Tasrifleri: Selâhattin Olcay] ((Kitaplar - Tenkit) Eylül 1957, C: VI, S: 72, s. 683-685 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
Mustafa Durmuş
 1. Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Söz Varlığı Üzerine (25.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru
 1. Batılı Seyyahların Gözüyle ‘Dönen Dervişler (31.08.2010)
Yard. Doç. Dr. Bilal Elbir
 1. Türk Edebiyatında Mu’ammâ ve Surûrî’nin Bir Mu’ammâ Şerhi (26.03.2010)
Prof. Dr. Kemal Eraslan
 1. Yâzıcı-zâde’nin Oğuz-nâme’si ([1995] 1992, s. 29-35. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)
 2. Akşemseddin'in Dinî-Tasavvufî Şiirleri (Ekim 1984, C: XLVIII, S: 394, s. 411-417 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
Avni Erdemir
 1. Sinoplu Safâyî ve Bir Eseri: Terceme-i Vasâyâ-yı Şeyh Vefâ (29.05.2009)
Kenan Erdoğan
 1. Saîd Paşa Dîvânı’na Göre 19. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Görülen Bazı Değişimler (26.05.2009)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Divan Şiirinde Mahallileşme Kavramı ve Bâkî Divanı’nda Bazı Mahallî Unsurlar (24.12.2009)
 2. Ali Ferruh’un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci-İ Bend-Müstezad Nazım Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi (08.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Eren
 1. Hüsn ü Aşk’ın Kurgusunda Belirleyici Faktörlerden Biri Olarak Acz (19.03.2010)
 2. Hüsn ü Aşk’ın Tasvirlerinde Gül (29.03.2010)
 3. Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı’ndan Hareketle Sevgili Eşiği (01.10.2010)
Yrd. Doç. Dr. Rasih Erkul
 1. Mahallîleşme ve Nedim’in Şarkıları (24.12.2009)

Halil Ersoylu
 1. Kaside-i Kalem ([1995] 1992, s. 147-167, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.08.2009)
 2. Segir-nâme ([1989] 1985, s. 27-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Hasan Ali Esir
 1. Lâmi'î Çelebi Münşeât’ının Giriş Bölümünde Lâmitî Çelebi İle İlgili Bilgiler (2004, C: II, s. 79-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Simyonoviç Mihail Fomkin
 1. Sultan Veled (1226-1312)'in Şiir Sanatı ve Türk Şiir Geleneği ([1994] 1991, s. 137-148. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Erkan Göksu
 1. Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme”Sine Göre At ve At Türleri (11.03.2010)
Öğr. Gör. Dr. Emel Kaya Gözlü
 1. Muhyiddin Mehî’nin Müfîd (Nazmü’t-Teshil) Adlı Eserinin Türk Dili ve Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi (16.06.2009)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Tekke Edebiyatı mı, Türk Tasavvuf Edebiyatı mı? (01.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Kadir Güler
 1. Kütahyalı Firâkî ve Bilinmeyen Şiirleri (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Zülfi Güler
 1. Ruz u Şeb Redifli Üç Na't (15.12.2009)
Yard. Doç. Dr. Nevin Gümüş
 1. Türk Tarih ve Edebiyatına Dair Değerlendirilmemiş Kaynaklardan Bir Mecmua Örneği: Tuhfe-i İsmailiye (29.07.2009)
Dr. Erol Gündüz
 1. Divan Şairi Seyyid Nesîmî’nin Halk Şairi Kul Nesîmî Üzerindeki Etkileri (20.07.2010)
Abdülkadir Gürer
 1. Şeyh Gâlib Hakkında Yeni Bilgiler (09.03.2010)
 2. Şeyh Gâlib'in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği (09.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Müberra Gürgendereli
 1. Üç Vîrân Hâne Kasidesi (09.04.2010)
Ahmet Zeki Güven
 1.  Edirneli Nazmî’nin Pendnâmesinde Eğitim ve Ahlâk Anlayışı (24.12.2009)

Naile Hacızade
 1. Nasıreddin Rabguzî’nin “Kısasü'l-Enbiyâ” adlı Eseri ve Onun Azerbaycan Türkçesi ile Münasebeti (20.05.2009)
 2. Türk Edebî Dili Tarihinde Fuzûlî’nin Yeri (21.05.2009)
Metin Hakverdioğlu
 1. Orijinal Bir Durûb-I Emsâl-i Osmânî Örneği Meâlî’nin Atasözleri Kasidesi (25.12.2009)

Yılmaz İnce
 1. Manzum Sözlükler ve "Şemsî'nin Cevâhirü'l-Kelimât'ı Üzerine Bir Dil İncelemesi." (19.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet İçli
 1. Necati'nin Bir Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi (26.11.2009)
 2. Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Mekan (09.12.2009)
 3. Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Kavram ve Sembol Boyutu (02.02.2010)
Prof. Dr. Adnan İnce
 1. "Kuyu Cadısı" ve Düşündürdükleri (02.11.2010)
Prof. Dr. Fahir İz
 1. Barbaros Hayreddin Paşa Gazavatnamesi Üzerinde Yeni Bir Araştırma ([1973] 1972, s. 81-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Bahattin Kahraman
 1. Helâkî Dîvânı'nda Göz ve Gözyaşı (10.06.2009)
 2. Necâti’nin Kasım Paşa’ya Sunduğu Kaside (13.06.2009)
Mehmet Kahraman
 1. Fuzûlî’nin Leyla İle Mecnun Romanı (21.05.2009)
Yunus Kaplan
 1. Sâbit Divanı’nda Mahallîleşme ve 17. Yüzyıl Sosyal Hayat Unsurları (25.12.2009)
 2. Sâbit’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri (01.04.2010)
 3. 17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri (20.07.2010)
Mahmut Kaplan
 1. Manzûm Nasîhat-nâmelerde Yer Alan Konular (11.06.2009)
Recep Karaatlı
 1. Türkçe Bir Segir-Nâme Üzerine ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 89-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan
 1. Âşık Paşa'nın Fakr-nâme ve Vasf-ı hal Mesnevileri [Agâh Sırrı Levend] ((Kitaplar - Tenkit) Kasım 1953, C: III, S: 26, s. 95-97 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)

Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar-Leman Karahan
 1. Reklam Dilinde Kullanılan Edebî Sanatlar (24.03.2010)
Okt. Mustafa Karataş
 1. Azerbaycan Türkçesinin Fuzûlî’deki İzleri (09.04.2010)
Doç. Dr. Bayram Ali Kaya
 1. Murâd-nâme ve Muhammediye Mesnevîlerinde Ölüm Temi (24.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı
 1. Sarban Ahmed Dîvanı’nda Melamîlik (09.04.2010)
Şevkiye Kazan
 1. Şeyhî ve Hâmidî-zâde Celîlî’nin Husrev ü Şîrîn'lerinin Bir Mukayesesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 182-191. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Beyhan Kesik
 1. Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesi’nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar (26.03.2010)
 2. Garib-Nâme’de İnsan ve Bazı İnsanî Değerler (09.04.2010)
 3. Koca Râgıb Pasa’nın Siirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri (12.04.2010)
 4. Use of Idioms in Usûlî Divan (14.07.2010)
Neslihan Koç Keskin
 1. Tâhirü'l-Mevlevî'nin Hilye'sine Göre Mevlânâ (20.10.2010)
Zülküf Kılıç
 1. Klasik Türk Şiirinde Maddiyatçı Tip (12.10.2009)
 2. Klasik Türk Şiirinde Yabancılaşma, Yalnızlık, Ferdiyetçilik ve Ötekileştirme (12.10.2009)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Fuzulî’nin Dili (Ocak 1995, C: 1995/I, S: 517, s. 71-80 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)

Prof. Dr. Tunca Kortantamer
 1. Ahmed-i Dâ’î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine (08.03.2010)
 2. Ahmed-i Dâ’î ile İlgili Yeni Bilgiler (08.03.2010)
Doç. Dr. M. Fatih Köksal
 1. -Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne Katkılar (25.12.2009)
 2. İbni Kemal Divanı'nın Neşri Üzerine Tespitler (14.10.2010)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz
 1. Divan Şiirinde Ritm Arayışları (Ocak 2001, C: 2001/I, S: 589, s. 87-92 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
 2. Cem Sultan'ın Oğuz Han Mersiyesi: Bir Kaside mi, Üç Gazel mi? (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 30, s. 315-320, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.08.2009)
 3. Şiirsel Bir İmge Olarak Halep Kumaşı (29.03.2010)
Ahmet Turgut Kut
 1. Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı ([1973] 1972, s. 183-240. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Prof. Dr. Gönül Alpay Kut
 1. Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine ([1971] 1970, s. 169-178. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
 2. Yusuf Emiri’nin Beng ü Çagır Adlı Münazarası ([1973] 1972, s. 103-125. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
Doç. Dr. Fatma S. Kutlar
 1. Sa'dî ve Dîvânçe'si (04.03.2010)
 2. Bursa Şairlerinin Vefeyatnamesi (10.03.2010)
 3. 16. ve 19. Yüzyılda Yazılmış İki Metnin İmlâsına İlişkin Kimi Tespitler (02.04.2010)
 4. Arpaemînizâde Sâmî’nin ‘Ta’kid’ Örneği Beyti Üzerine (02.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Muhammet Kuzubaş
 1. Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler ? (06.04.2010)
 2. Klâsik Türk Edebiyatında Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i Erve (24.09.2010)
 3. Muhibbî Divanı’nda Aşk Üzerine Teşbihler (01.10.2010)
 4. Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi (tanıtma)
Agah Sırrı Levend
 1. Türkiye Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları (1958, s. 127-209. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Divan Edebiyatında İstanbul (Mayıs 1953, C: II, S: 20, s. 571-576 Fatih Sultan Mehmet Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
 3. Lâmiî’nin Ferhad ü Şirin’i ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 85-112. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
 4. Dil ve Edebiyat Üzerine: Açıklamalar [Baki’nin Mersiyesindeki “içirdi” kelimesi] (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 783-784 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
 1. Yûsuf u Züleyhâ Yazarı Sulı Fakîh'in Adı Sorunu ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 169-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 2. Divan Edebiyatında Sadeleşme Akımı (Haziran 1965, C: XIV, S: 165, s. 607-612 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
 3. Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şaîrler (05.03.2010)
 4. Edirneli Nazmî'nin Pend-İ Attâr Çevirisi (05.03.2010)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Mesîhî'nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri (05.03.2010)
 2. Bir Şiir Mecmuası Hakkında (08.03.2010)
 3. Harnâme Kime Sunulmuştur (08.03.2010)
Prof. Dr. Ahmet Mermer
 1. Türkî-i Basît’e Yeni Bir Bakış (25.12.2009)

Dr. Ataemi Mirzayev
 1. Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süeda Adlı Eserindeki Manzum Kısımlar Üzerine (23.03.2010)
Dr. Yasemin Ertek Morkoç
 1. Nedim'in "Ey Gönül" Redifli Gazeline Yapısalcı Yöntemin Uygulanışı (09.04.2010)
Sait Okumuş
 1. Benlizâde İzzet Mehmed Bey’in Sâkînâmesi (18.05.2009)
İbrahim Olgun
 1. Nesimî Üzerine Notlar (1971, s. 195-207. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

Gökhan Ölker
 1. Rumca-Türkçe Manzum Sözlük Tuhfetü’l-Uşşak (02.04.2010)
Araş. Gör. Perihan Ölker
 1. Klâsik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmûdiyye (01.04.2010)
 2. Beylikler Dönemi Bir Mülk Suresi(Tebareke) Tefsiri Üzerinde Dil İncelemesi (14.10.2010)
Araş. Gör. Sevda Önal
 1. Klasik Türk Edebiyatında Lâle ve Edebî Bir Tür Örneği Olarak Lâle Şiirleri (18.05.2009)
Yusuf Öz
 1. Tuhfetü's-seniyye’de “Nevruz” (10.06.2009)
Sâdettin Özçelik
 1. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Araştırmalar ( [1999] 1996, s. 177-211, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) ()19.08.2009)
Ömer Özkan
 1. Tasavvufî Mesnevîlerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer / Seyahat (18.08.2009)
Araş. Gör. Özge Öztekin
 1. Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü: Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Yer Alan Biçimbirimsel Yinemeler (21.10.2010)
Dr. Furkan Öztürk
 1. Osmanlı Edebiyatı Metin Neşri Çalışmalarında İmlâ ve Çevriyazı Tercihleri (02.04.2010)
 2. Diliçi Çeviride Şiirsellik ve Neşatî’nin Bir Gazeli (02.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Emre Özyıldırım
 1. Nedim'in Meşhur Beytine : Vakanüvis Es'ad Efendi'nin Şerhi (10.03.2010)
 2. Ebkar-ı Efkar: Fikrì Çelebi’nin Aşk Konulu Hasbihali (19.03.2010)
Necla Pekolcay
 1. Hoca Ahmed Yesevî’den Yunus Emre’ye Uzanan Müşterek İnanç İzleri (21.05.2009)
Dr. Yakup Poyraz
 1. Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne İlk Kaydedilmiş Divanlar ve Mecmû’alar (20.07.2010)
Yard. Doç. Dr. Ömer Savran
 1. Klâsik Türk Şiirinde Bedenin Harflere Yansıması (18.05.2009)
Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar (11.11.2009)
 2. Divan Şiirindeki Ses ve Ahenkle İlgili Sanatlara Genel Bir Bakış (22.04.2010)
 3. Necati Beg'in Gazellerinde Terzad Sanatının Kullanımı (29.07.2010)
 4. Yunus Emre'de Bakma ve Görme Biçimleri (29.07.2010)
Vildan Serdaroğlu
 1. When Lıterature And Archıtecture Meet: Archıtectural Images Of The Beloved And The Lover In Sıxteenth-Century Ottoman Poetry (02.10.2009)

Ahmet Sevgi
 1. Okçu-zâde’nin Manzum Kırk Ayet Tercümesi (20.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid’i Üzerine (21.05.2009)
 3. Azmî’nin Hadîs-i Erbaîn Tercümesi (11.06.2009)
 4. Gül-i Sad-berg’in Yeni Bir Nüshası Üzerine...(11.06.2009)
Yakup Şafak
 1. Sürûrî’nin Bahrü'l-Maarif'i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları (22.05.2009)
 2. Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler (10.06.2009)
 3. Mecmûa-i Muallim’in Basılamayan Yazıları ve “İrşâdât-ı Gazâli” (13.06.2009)
Hatice Şahin
 1. Bursa Şer'iyye Sicillerinin Dili Üzerine Bir İnceleme Denemesi (19.10.2010)
Yard. Doç. Dr. İsmet Şanlı
 1. Yunus Emre’nin İnsana, İnsanlığa Bakışı ve Günümüze Mesajları (20.05.2009)
 2. Molla Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sının Bilinmeyen İki Türkçe Şerhi (09.04.2010)
Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Nef'i Biyografisine Ek (21.07.2009)
 2. Klasik Edebiyatımıza Psikanalitik Yaklaşım Denemeleri -Açmazlar ve Zorunluluk- (21.07.2009)
 3. Siham-ı Kaza'da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün İmla ve Anlamı Üzerine Düşünceler (21.07.2009)
 4. Türk Dilinde Mecaz-ı Mürsel (22.10.2009)
Araş. Gör. Bülent Şığva
 1. Arayan - Aranan İlişkisi İçinde Bâkî ve Nef’î’nin Azliyyeleri (20.05.2009)
 2. Seci’i ve Kafiye Lugatı (29.03.2010)
Halit Tanyeli
 1. Divan Şiirimizde İrân'lı Kahramanlar I: Cemşid (Mayıs 1952, C: I, S: 8, s. 467-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
 2. Divan Şiirimizde İranlı Kahramanlar II: Dahhâk (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 582-583 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
 3. Divan Şiirimizde İranlı Kahramanlar III: Feridun - Selm - Tur - İreç (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 632-634 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
Okt. Ahmet Tanyıldız
 1. Sevgilide Güzellik Unsuru Olarak Saç (20.05.2009)
 2. Mesnevî’de Vezin ve Kafiyenin İmlâya Etkisi (19.03.2010)
 3. Mesnevî Şerhlerinde Sözden Ma’nâya Yorum Farklılıkları (19.03.2010)
Nuran Tezcan
 1. Bursalı Lami'î Çelebi (08.03.2010)
Birgül Toker
 1. Şâkir Ahmed Paşa ve Tertîb-i Nefîs Mesnevîsi (13.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Şemseddin-i Sivasî’nin Menâsikü’l-Huccâc veya Umdetü’l-Huccâc Adlı Eseri (20.05.2009)
Araş. Gör. Ahmet Topal
 1. Klâsik Türk Şiirinde Tuğra ve Bir Edebi Tür Olarak Tuğraiyye (20.05.2009)
 2. Âsafî’nin Cezire-i Mesnevî Adlı Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Mesnevinin İlk On Sekiz Beytinin Tercümesi (19.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 1. Divan Şiirinin Anlaşılmamasında Sözlüklerin Rolü Nedir? (30.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Selami Turan
 1. Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında Oluşturdukları Benzetme Dünyası (20.05.2009)
 2. Mihrî Hatun Divanı’nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik (01.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Melike Gökcan Türkdoğan
 1. Siyasetnâmeler ve Bir Siyasetnâme Örneği Olarak Ahmedî’nin İskendernâme’si (20.07.2010)
Yard. Doç. Dr. İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer
 1. XVI. Yüzyıl Divan Şairi Ubeydî'nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı'ndaki Tasavvufî Unsurlar (23.02.2010)
Fikret Türkmen
 1. Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan (11.11.2009)
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Türkî-i Basît’in Söz Varlığı (25.12.2009)

Salih Uçak
 1. Fuzuli'nin "Sana" Redifli Gazeli Üzerine Tasavvufi Bir Şerh Denemesi (02.10.2009)
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Uludağ
 1. Dilde Sadeleşme ve Türkî-i Basît Hakkında Düşünceler (25.12.2009)

Dr. Fikret Uslucan
 1. Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri (02.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Fatih Usluer
 1. Nesîmî Şiirlerinin Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar (20.05.2009)
 2. Aşk Mesnevîlerinde Cinsellik Mazmunları (02.04.2010)
 3. Misâlî'nin Miftâhu’l Gayb'ı Metin ve Açıklama (02.04.2010)
Feridun Nafiz Uzluk
 1. XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmet Eflâkî Dede ([1962] 1961, s. 275-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.04.2010)

Tahir Uzgör
 1. Fuzûlî’yi Anlamak (21.05.2009)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Ahmed-i Yesevî'nin Anadolu'daki Etkileri Üzerine (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 598-605 Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Hâmidî'nin Türkçe Şiirleri (05.03.2010)
 3. Ahmedî'nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine (05.03.2010)
 4. Fuzûlî'nin İkî Mesnevîsinde Nizamî Etkisi (08.03.2010)
 5. Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine (09.03.2010)
 6. "İkileme”lerle Yazılmış Dört Gazel (Haziran 1988, C: LV, S: 438, s. 291-297 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
Mehmet Vanlıoğlu
 1. Beng u Bâde ve Muhtevası (21.05.2009)
M. Celal Varışoğlu
 1. Hüsn ü Aşk'ta Kozmografya (02.11.2010)
Halil İbrahim Yakar
 1. Polonya Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları (13.10.2010)
Dr. İlyas Yazar
 1. Necâtî Bey’in Gazellerinde Açan Çiçeklerin Sultanı “Gül” (15.02.2010)
Araş. Gör. Sadık Yazar
 1. XVI. Asır Şairlerinden Eğirdirli Şerîfî’nin Şevâhidü’ş-Şühedâ’sı (20.05.2009)

Okt. Hakan Yekbaş
 1. Zâtî Divanında Halk İnanışları (20.05.2009)
 2. Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri (21.05.2009)
 3. Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya (25.12.2009)
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 1. Ahmed-i Yesevî’den Öğütler (21.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’nda Hikmet (21.05.2009)
 3. Metin Şerhiyle İlgili Görüşler (26.05.2009)
Kâzım Yetiş
 1. Belağat, Rhétorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası I, [1992] (1987, s. 367-406, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.08.2009)
Dr. Ayşe Yıldız
 1. Klasik Türk Edebiyatında “Var İçinde” Redifli Şiirler ve Nedim’in “Var İçinde” Redifli Gazeli (23.03.2010)
 2. Tercüme Kavramı ve Türkçe Mesnevilerde Tercüme Meselesinin Klâsik Edebiyatlar Bağlamında Yorumlanması Denemesi (23.03.2010)
Ahmet Yılmaz
 1. Zîver Ahmed Sadık Paşa; Hamsi Gazeli, Zeyli ve Tahmîsi (29.05.2009)
 2. Safâ'nın İbrâhîm Edhem Destânı (10.06.2009)
Kaşif Yılmaz
 1. Ahmet Yesevî’nin Şöhreti ve Tesiri (21.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz
 1. 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanu Lugati’t-Türk’teki Yansımaları (20.05.2009)
Dr. Hür Mahmut Yücer
 1. Hüseyin Vassaf’ın Sefine-İ Evliya ve Gülzâr-I Aşk’ı (22.05.2009)
Şedit Yüksel
 1. Sohbetü'l-Esmar Fuzuli'nin Değildir (08.10.2009)
 2. Koca Ragıp Paşa'nın Bilinmeyen Gazelleri (05.03.2010)
 3. Koca Ragıp Paşa'nın Sanatında ve Yaşantısında Haşmetin ve Fitnat'ın Yerleri (08.03.2010)
 4. Eski Edebiyatımızda Ramazan (08.03.2010)
 5. Koca Ragıp Paşa'nın Ramazâniyye'si (08.03.2010)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa