ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (213)Makale (500)
Prof. Dr. Hüseyin Akkaya
 1. Râsih Bey'in “Üstine” Redifli Meşhur Gazelinde İkilemelerin Kullanılışı (11.08.2008)
Araş. Gör. Şerife Akpınar
 1. Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar (22.04.2008)
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
 1. Osmanlı Şairlerinin “Aruz Tasarrufları” ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri (14.01.2009)
Dr. İsmail Arıkoğlu
 1. Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire Örneği (16.04.2008)
Araş. Gör. Mustafa Arslan
 1. XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri (10.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Aslan
 1. Kayserili Raşit Mehmet Efendi ve Divançesi (11.08.2008)
 2. Cevrî Divanı’nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler (2002, C: II, s. 1-24. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
Dr. Üzeyir Aslan
 1. Fahrî Ahmed ve Şathiye Şerhi (23.12.2008)
 2. Mu’îdî’nin Necâtî’ye Nazireleri (15.05.2009)
Nurullah Ataç
 1. Divan Edebiyatı (11.03.2008)
Araş. Gör. İsmail Avcı
 1. Kısa Hikayecilik Geleneği Çerçevesinde Hazini'nin Manzum Şerh-i Hadis-i Erbain Tercümesindeki Bazı Hikayeler (01.08.2008)
Doç. Dr. Ziya Avşar
 1. Rûhu’l- Mesnevî’de Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi (11.09.2008)
 2. Tenkitli Metin Neşrinde İmlâ Sorunu (13.01.2009)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Tebrizli Ahmedi ve Esrar-name İsimli Mesnevisi (14.08.2008)
Doç. Dr. Yaşar Aydemir
 1. Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü ve Şiir Yazma Şekli (14.08.2008)
 2. Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler (14.08.2008)
 3. Ravzî'nin Rumeli İzlenimleri (15.05.2009)
Araş. Gör. Adem Balkaya
 1. Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme (01.08.2008)
Nihat Sami Banarlı
 1. Yahya Kemal ve Eski Şiir (11.03.2008)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Divanlardaki Manzum ‘Arz-ı Hâller (31.03.2008)
 2. Tokatlı Ebubekir Kânî Efendi’nin Mensur Letâifnâme ve Hezliyyâtındaki Şerhler (14.08.2008)
 3. Hasbihallerdeki Sosyal Tarih Ögeleri (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 557-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar (28.03.2008)
 2. Sultan İkinci Bâyezîd-i Velî (Adlî) Dîvânı’nın British Library Nüshasında İmlâ Husûsiyetleri (29.01.2009)
 3. Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama (29.01.2009)
 4. Divan Şiirinde Tarımsal Ürünler (29.01.2009)
 5. Divan Edebiyatı Bağlamında Yahyâ Kemâl Şiirinin Kaynakları (29.01.2009)
 6. Bildungsroman Örneği Olarak “Hüsn ü Aşk” (02.02.2009)
 7. Divan Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili Üzerine (17.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Ekrem Bektaş
 1. “Kaşki” Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali Budak
 1. XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî (15.05.2009)
Abdullah Bulut
 1. Rasih İbrahim’in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi (2002, C: I, s. 9-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Büyükyıldırım
 1. Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde İnsan Bedeniyle İlgili Benzetmeler (15.05.2009)
Prof. Dr. Menderes Coşkun
 1. Türk Tarih ve Edebiyat Kaynaklarının İç ve Dış Tenkidi Meselesi (15.05.2009)
Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun
 1. Multi-Dimensional Functions of Ottoman Poetry (09.02.2009)
Dr. Varis Çakan
 1. Hoca Ahmet Yesevi ve Divân-ı Hikmet (06.04.2009)
Doç. Dr. Süleyman Çaldak
 1. Eski türk Edebiyatında Nesir (Düzyazı) (11.03.2008)
Mehmet Sait Çalka
 1. Nev'i Divanında Musiki Terimleri (01.08.2008)
Halil Çeçen
 1. Suriye’deki Türkçe Yazma Eserler ([2000] 1997, s. 439-444. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı) Belleten (18.05.2009)

Doç. Dr. Yaşar Aydemir-Dr. Halil Çeltik
 1. Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif (07.08.2008)
 2. Gazelde İkileme Redif ve İkileme Kafiye (15.05.2009)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz-Dr. Halil Çeltik
 1. Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik (18.05.2009)
Dr. Halil Çeltik
 1. Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri (24.03.2008)
 2. Şerh-i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam'ın Âsâr-I Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri (11.09.2008)
 3. Ahmed-i Rıdvan Divanı'na Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin-İmlâ İlişkisi (13.01.2009)
Dr. Abdülbaki Çetin
 1. XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden ‘Abîrî ve İki Eseri (23.09.2008)
Araş. Gör. Kamile Çetin
 1. Tasavvuf Şiirinde Ağaç ve Meyve İstiaresi: Gaybi Örneği (07.08.2008)
 2. Musikî ve Musikî Terimlerinin İbrahim Râşid Divanı’ndaki Yansımaları (15.05.2009)
Araş. Gör. Dr. Ülkü Çetinkaya
 1. Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış (25.12.2008)
 2. Divan Şiirinde “Çok Başlu (Ziyade-Ser)” Deyimi Üzerine (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Teşbih (Benzetme) Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım (03.04.2008)
 2. Klâsik Türk Edebiyatı Alanında Yayımlanmış Bazı Eserlerin İsimlerindeki Yazım Farklılıkları (13.01.2009)
Dr. Erol Çöm
 1. Şemseddîn-i Sivâsî’nin İbret-Nümâ Adlı Mesnevisi (12.02.2009)
Araş. Gör. Fazilet Çöplüoğlu
 1. Nedim Divanı’nda Meyveler (29.12.2008)
Araş. Gör. Abdülkadir Dağlar
 1. Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) (Tanıtma) (18.09.2008)
Doç. Dr. Şener Demirel
 1. 17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairlerinden Nâilî ve Fehîm’in Şiirlerinde Somutlaştırma veya Alışılmamış Bağdaştırmalar (20.10.2008)
 2. “Ateş” Redifli İki Matla Beytinin Karşılaştırmalı Tahlili (20.10.2008)
 3. Divan Şiirinde/Gazelde Redd-i Matla (20.10.2008)
 4. 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hayreti’nin Devriyye Benzeri Bir Gazeli’nin Açıklaması (20.10.2008)
 5. 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlalı Mahremî ve Şütür-Nâmesi (20.10.2008)
 6. “Türk Şiirinde Erguvan” Üzerine Bir Deneme (20.10.2008)
 7. Hüsn ü Aşk’ta Ateşle İlgili Teşbih Unsurları (21.10.2008)
 8. Antepli Aynî Divanı’ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme (25.12.2008)
 9. XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik Üslup-Sebk-İ Hindî-Hikemî Tarz-Mahallileşme (15.05.2009)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 611-618 Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.02.2009)
Ahmet Doğan
 1. Hüsn ü Aşk'ta Kuyu Sembolü (06.04.2009)
Halit Dursunoğlu
 1. Klasik Türk Edebiyatında Bir Şehrin Güzelleri ve Güzellikleri İle İlgili Eserler (2003, C: II, s. 57-74. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Okt. Hidayet Duyar
 1. On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Kabûlî’nin Şiirleri (15.05.2009)
Dr. Selami Ece
 1. Serrâc-Zâde Hasan Hâtif (Hayatı ve Eserleri) (04.09.2008)
Okt. Nagehan Eke
 1. Zâtî’nin Şiirlerinde İlim (15.05.2009)
Dr. Bilal Elbir
 1. Surûrî’nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl’indeki Şerh Metodu ve Hurûfîlik Yansımaları (11.09.2008)
 2. Sururî’nin Şerhinde İmlâ Problemleri (13.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Ontolojik İncelemeye Dehhânî’nin “Eyledi” Redifli Gazeli Örneğinde Yapılsacı Bir Bakış (14.08.2008)
Sadık Erdem
 1. XV. ve XVI. Yüzyılda Yaşamış Manisalı Divan Şairleri (28.03.2008)
Doç. Dr. Yavuz Bayram-Dr. Avni Erdemir
 1. Manzum Metinlerin Tahlilinde Ontolojik Yöntem (29.01.2009)
 2. 'Hazân Gazeli’ne Farklı Bir Bakış (17.02.2009)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Sıdkî Paşa’nın Alegorik Bir Eseri: Berf ü Bahâr (15.05.2009)
Dr. Mustafa Erdoğan
 1. Bursalı Rahmî’nin Divanı Üzerine (13.03.2009)
 2. Edebiyatımızda Şerh Geleneğine Genel Bir Bakış (13.03.2009)
 3. Lütfî Mehmed Dede ve Hilye-İ Mevlânâ Adlı Eserine Göre Mevlânâ’nın Özellikleri (13.03.2009)
 4. Kütahya Vahîd Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe El Yazmaları -I: Divanlar (13.03.2009)
 5. Zamâne Şiirleri Yahut Nazîre Muhammesler (13.03.2009)
 6. Bazı Osmanlı Şâirlerinin Mısır İzlenimleri (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Rasih Erkul
 1. Fuzûlî’nin Türkçe Kıt’alarındaki Düşünce Dünyası (15.05.2009)
Prof. Dr. İlhan Genç
 1. Mahlasname ve Kaside İlişkisi Üzerine Bir Mukayese (21.04.2008)
Öğr. Gör. Dr. Haluk Gökalp
 1. İslam Felsefesinin ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları: Tevhid Kasidelerinde İsbat-ı Vacib (17.02.2009)
 2. Ahi Evran-ı Veli'nin Menkıbevi Kişiliği (18.02.2009)
 3. Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa ve Makalat-ı Varvari (18.02.2009)
 4. İntihar Kültürü ve Ferhad’ın İntiharı’nın Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri (15.05.2009)
 5. Risâletü’n-Nushiyye’de Tahkiyevî Unsurlar (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Zehra Göre
 1. Divan Şiirinde “Cünûn Eyyâmı” Olarak Bahar (11.09.2008)
Serhan Alkan İspirli-Arzu Gülbahçe
 1. Gençlerimiz ve Divan Edebiyatı Öğretimi -Erzurum İli Örneği- (18.05.2009)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Mesnevî Sadece Mesnevî midir? (15.12.2008)
 2. Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevi şerhleri (30.01.2009)
 3. Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri (30.01.2009)
 4. Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir? (09.03.2009)
 5. Mesnevi’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (15.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan
 1. Divan Şiirinde Meyveler ve Meyvelerden Hareketle Yapılan Teşbih ve Mecazlar (29.12.2008)
Okt. Zehra Gümüş
 1. Pîrî Paşa-Zâde Mehmed B. Abdü’l-Bâkî El-Cemâlî’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi: Tuhfe-i Mîr (12.09.2008)
 2. Sarf ve İmlâ Encümeni’nin “Usûl-i İmlâ” İsimli Eseri ve  İmlâ Meselelerimiz (14.01.2009)
Mehmet Gürbüz
 1. Bereketzâde İsmail Hakkı’nın İmlâ Konusundaki Görüşleri (14.01.2009)
Dr. Metin Hakverdioğlu
 1. Lâle Devri ve Lâle İsimleri (25.12.2008)
 2. Mihrî Hâtun'un Necâtî Bey'in Şiirlerine Nazîreleri (15.05.2009)
 3. Thomas Stearns Eliot ve Divan Şairinin Ortak Dünyası (15.05.2009)
Erdal Hamami
 1. Râmî Divanı ve Yeni Bulunan İki Nüshası ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 245-249. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)

Öğr. Gör. Dr. Nadirhan Hasan
 1. Yeseviliğe Dair Bazı Kaynak Eserler Hakkında (18.05.2009)
Prof. Dr. Osman Horata
 1. Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi (17.03.2008)
 2. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ndeki Manzum Kısımlar (19.03.2008)
Hikmet İlaydın
 1. Anadolu'da Klasik Türk Şiirinin Başlangıcı (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 765-774 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)

Ömer İnce
 1. Toplumsal Hayatın Münşeat Geleneğindeki İzleri (18.05.2009)
Prof. Dr. Mustafa İsen
 1. Aruzun Anadolu'daki Gelişme Çizgisi ([1994] 1991, s. 119-125. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Dr. Meheddin İspir
 1. Şeyhî Divanı’nındaki Kasidelerin Edebî Türler ve Tarzlar Açısından İncelenmesi I (Dinî Türler) (12.09.2008)
 2. Fehîm-i Kadîm Divanı'ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme (25.02.2009)
Prof. Dr. Fahir İz
 1. Macuncuzade Mustafa'nın Malta Anıları Sergüzeşt-i Esiri-i Malta ([1971] 1970, s. 69-122. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 2. Eski Düzyazının Gelişimi XVII. Yüzyılda Halk Dili İle Yazılmış Bir Tarih Kitabı Hüseyin Tûgî Vak’a-i Sultan Osman Han ([1968] 1967, s. 119-164. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Doç. Dr. Bahattin Kahraman
 1. Burhaneddin-i Belhî'nin Çağatayca Şiirleri (18.05.2009)
Yard. Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım
 1. Osmanlı Devleti’nde Şair ve Yazarları Himaye Kriterleri (17.03.2009)
Mahmut Kaplan-Şirvan Kalsın
 1. Germiyanlı Yetimî ve İbret-nâmesi (18.05.2009)
Dr. Yunus Kaplan
 1. 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı (04.08.2008)
Dr. Turgut Karabey
 1. Fuzûlî’nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batınî Temayüller (05.06.2008)
 2. Mecmuatü’n-Nezair’in Yeni Bir Nüshasına Dair ([2000] 1997, s. 445-450. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Barış Karacasu
 1. Keçeci-Zâde İzzet Mollâ ve Gülşen-i Aşk’ı (18.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. Eski Türk Edebiyatında Nevrûz ve Nevrûzla ilgili Unsurlara Genel Bir Bakış (16.04.2008)
Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Vasfî’nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi (12.02.2009)
Doç. Dr. Bayram Ali Kaya
 1. Garib-namede Ölüm ve Ölümsüzlük (23.05.2008)
 2. Azmî-zâde Hâleti Dîvânı'nda Atasözleri ve Deyimler (11.06.2008)
 3. Klasik Türk Şiirinde Gömlek (11.06.2008)
 4. Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Gözüyle Klasik Edebiyatımız Klasik Şairlerimiz (04.05.2009)
 5. Azmi-Zade Haleti'nin Saki-Namesi (04.05.2009)
 6. Mehmed Talib Efendi ve Divançesi (04.05.2009)
 7. Osman Nevres'in Bağdat'ı Yahut Vatan Edilen Gurbet (04.05.2009)
Araş. Gör. Resul Kaya
 1. Tuhfe-i Nâilî’de Şair Kimlikleri (18.05.2009)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Ahmed-i Dâ’i’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevahirü’l-Ma’âni (2003, C: II, s. 107-118. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Klâsik Türk Şiirinde Nazar: Göz Değmesi (06.04.2009)
 2. Klâsik Türk Şairlerinin Dilinden Beddualar (18.05.2009)
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Altıparmak Mehmed Efendi ve Şerh-i Telhîs-i Miftâh’ında Şerh Metodu (11.09.2008)

Dr. Zülküf Kılıç
 1. Klâsik Türk Şiirinde Eleştirinin Siyasî ve Toplumsal Boyutu (18.05.2009)
 2. Klâsik Türk Şiirinde Nazım Şekillerinden Sosyal Hayatın Yansımaları (18.05.2009)
Doç. Dr. Aziz Kılınç
 1. Vasiyetnamelerde Dikkat Çekilen Bir Konu: İlim (21.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Aydın Kırman
 1. İki Gazellik Bir Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak (11.09.2008)

Gülçin Koç
 1. Sadullah Efendi'nin İlm- i Nücûm Kaynaklarından Tanzimat Ankarasına Bir Katkı (20.03.2009)
Turgut Koçoğlu
 1. Nâbî’nin “Gelür Gider” Redifli Bir Gazeline Walter G. Andrews ve İskender Pala Tarafından Yapılan İki Şerhin Metot Açısından Mukayesesi (12.09.2008)
Dr. M. Fatih Köksal
 1. Klâsik Türk Şiirinde Güneş Tutulması ve Bununla İlgili İnanış ve Âdetler (03.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran
 1. Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-i Telif Yolu Üst Kurmacaya mı Çıkar ? (18.02.2009)
Cengiz Veli Kurmuş
 1. Nedim’in Gazellerindeki Mahlas Beyitlerinin Şiir ve Şair Üzerine Düşündürdükleri (10.02.2009)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz
 1. Urfa'nın Öğrettiği (12.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu
 1. Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği (31.03.2009)
Prof. Dr. Günay Kut
 1. British Museum’daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Tevaif-i Aşere’den Taife-i Bektaşiyan (1971, s. 209-230. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. 13. Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi ([1994] 1991, s. 127-136. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
Doç. Dr. Fatma S. Kutlar
 1. Mesnevi Nazım şekline Genel Bir Bakış ve Türk Edebiyatında Mesnevi Araştırmalarıyla ilgili Bir Kaynakça Denemesi (17.03.2008)
 2. XIX. Yüzyıl Şairi Trabzonlu Avnî ve Divan’ları - I (28.03.2008)
İbrahim Kutluk
 1. Nailî-i Kadîm’in Sanatı ve Kişiliği ([1964] 1963, s. 269-305. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Agah Sırrı Levend
 1. Divan Edebiyatı (11.03.2008)
 2. Hamdi'nin Yusuf u Züleyha'sı ([1969] 1968, s. 173-211. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
 3. Fatih Devrinde Türk Dili ve Edebiyatı (Mayıs 1953, C: II, S: 20, s. 495-505 Fatih Sultan Mehmet Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 4. Eski Edebiyatımızın Dili (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 609-611 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 5. Ahmet Rızvan’ın Husrev ü Şirin’i ([1967] 1966, s. 215-258. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 6. Celilî’nin Husrev ü Şirin’i ([1966] 1965, s. 103-127. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 7. Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri ([1973] 1972, s. 35-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
 8. Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (Hezl ve Hecv) ([1971] 1970, s. 37-45. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
 9. Divan Edebiyatında Hikâye I ([1968] 1967, s. 71-117. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
 10. Feyzi’nin Bilinmeyen Hamse’si (1955, s. 143-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 11. Kemal Paşa-zade’nin Yusuf u Züleyha’sı (1969, s. 251-281. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 12. Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevisinde Dil Özellikleri (1960, s. 49-77. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 13. Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler ([1962] 1961, s. 137-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
Mecdut Mansuroğlu
 1. Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler (1954, s. 207-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
 1. Doğumunun 800. Yılı Dolayısıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 619-629 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 2. Ahdi-i Bağdâdi ve Şiirleri (öl. h. 1002 / m. 1592) ([1981] 1978 - 1979, s. 95-150. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.03.2009)
Tofig Davudoğlu Melikov
 1. Eski Türk Şiir Geleneği ve Hece Vezninin Oluşumu ([1994] 1991, s. 149-153. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Tanıdığım Tunca Kortantamer (12.09.2008)
 2. Kıyafetnameler Üzerine ([1978] 1977, s. 299-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili) Mesnevisinde Mevlâna Etkisi (18.03.2008)
Cafer Mum
 1. Divan Şiirinde Hazaniye ve Baki'nin Hazaniyesi (16.05.2008)
Prof. Dr. Tulga Ocak
 1. Ahmed-i Da’i’nin Farsça Divanında İran Şairlerinin Etkisi (17.03.2008)
 2. XVII. Yüzyıl Şâiri Nef'î ve Kaside (19.03.2008)
Cihan Okuyucu
 1. Divan Edebiyatı'nın Muhtevası Üzerindeki Tartışmalar (09.01.2009)
İbrahim Olgun
 1. Nesimî Üzerine Notlar (1971, s. 195-207. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Araş. Gör. Esra Onur
 1. Manastırlı Mehmet Rıfat’ın “Mecâmiü’l-Edeb” Adlı Eserinin Fesahat Kısmı (12.09.2008)

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan
 1. Mevlana'da Aşk ve İlim (01.05.2008)
Yusuf Özçoban
 1. Leyla ile Mecnun Hikâyesinin Bir Tatar Varyantı ile Fuzulî'nin Leyla vü Mecnun Mesnevisine Mukayeseli Bir Bakış (Yaz-2004, S: 18, s. 67-77. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.02.2009)

Prof. Dr. Nezahat Öztekin
 1. Attâr'ın İlâhî-Nâmesi'ndeki İki Hikâyenin Anadolu Mesnevilerindeki İzleri (09.08.2008)
Özge Öztekin
 1. Türk Kültürünün Geleneksel Sporlarından Biri Olan Tüfek Atıcılığının XVIII. Yüzyıl Divan Şiirine Yansımaları (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten
 1. Su Kasidesi'nin Dili Üzerine (05.01.2009)
Araş. Gör. Furkan Öztürk
 1. İşlevsel Sözlük ve Osmanlı Şiirinde Bağlam (18.09.2008)
Şaban Özüduru
 1. Klasik Edebiyatımızın Dününe Bugününe, Eğitimine ve Ona Karşı Var Olan Önyargıların Sorgulanmasına Yönelik Soruşturma (11.03.2008)
Özge Özyetkin
 1. Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü: Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Yer Alan Biçimbirimsel Yinelemeler (19.03.2008)
Yakup Poyraz
 1. Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin “Nazire-İ Hilye-İ Hâkanî” Adlı Eseri (09.08.2008)
Dr. Ramazan Sarıçiçek
 1. Eski Türk Edebiyatında Nevruz ve Nevruziye (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 229-239 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.01.2009)

Doç. Dr. M. Nejat Sefercioğlu
 1. Meyve Redifli Gazeller (29.12.2008)
 2. Dîvan Şiirinde Çevre (27.04.2009)
 3. Dîvan Şiirinde Musiki İle İlgili Unsurların Kullanılışı (27.04.2009)
 4. Dîvan Şiirinde Tarak ve Ayna (27.04.2009)
 5. Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı (27.04.2009)
 6. Nev’î’nin BâkÎ Mersiyesi (27.04.2009)
 7. Nev’î’nin Bahar ve Kış İle İlgili İki Gazeli (27.04.2009)
 8. Yazı ve Yazı İle İlgili Unsurların Divan Şiirinde Kullanılışı (27.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Yeni Bir Sıhhât-Nâme Şehdî’nin Sultan III. Ahmed Sıhhat-Nâme’si (30.06.2008)
 2. Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar (28.04.2009)
 3. Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında “Şair Ferdî’nin Âşığını Öldürmesi” (28.04.2009)
 4. Diyorlar ki’nin Işığında Yenilerin Divan Edebiyatına Bakışı (28.04.2009)
 5. Antakyalı Mustafa Şehdi ve Gazelleri (28.04.2009)
Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Kefnâme Türü ve Yazma Bir Kefnâme Risâlesi Üzerine Değerlendirme (25.02.2009)
Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Osmanlının Görsel Şiirleri (04.08.2008)
 2. Osmanlının Görsel Şiirleri II (03.09.2008)
 3. Osmanlının Görsel Şiirleri III: Trajedinin Gölgesinde Hüner Gösterisi (25.02.2009)
Ahmet Hamdi Tanpınar
 1. Eski Türk Şiiri (11.03.2008)
Araş. Gör. Ahmet Tanyıldız
 1. Kelimenin Fesâhati ve Fasîh Dîvânı Örneği (12.09.2008)
Dr. Hakan Taş
 1. Deli Birader Gazali'nin Elif-Namesi (06.08.2008)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Hoca Ahmet Yesevi'den Yunus'a (21.01.2009)
Mehmet Terzioğlu
 1. Mesnevi Hakkında Her Şey (19.06.2008)
Nuran Tezcan
 1. Lâmi‘i’nin Gûy u Çevgân’ından İki Münazara ([1983] 1980 - 1981, s. 49-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)

Vedat Ali Tok
 1. Tunca Kortantamer Hatırasına Sempozyum (19.09.2008)
 2. Fuzûlî’nin Kıyâmeti (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk-Yard. Doç. Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. Bir Mecmuanın Işığında 18. Yüzyılda İstanbul (08.05.2009)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. 17. Yüzyıla Ait Harekeli İki Metinde Bazı İmlâ Özellikleri (20.04.2009)
 2. Lâmekânî Huseyin’in Esrarnâme Tercümesi (20.04.2009)
 3. Edebiyat ve Toplum İlişkisi: Lâmekânî'nin Bir Gazeline Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu (20.04.2009)
 4. Bir Mecmuada Bâkî, Nev’î (Yahya) ve Nef’î  ile İlgili Bazı Latifeler (05.05.2009)
 5. Antakyalı Mustafa Şehdi ve Gazelleri (05.05.2009)
Araş. Gör. Gökhan Tunç
 1. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin ‘Menzil-i kenâr-ı Raba’ Bölümünün Üslup ve Kurgusal Özellikleri (03.06.2008)
Yard. Doç.Dr. Semra Tunç
 1. Ârif ve II. Murâd Döneminde Yazılmış Bir Hamse (22.04.2008) 
Yard. Doç. Dr. Lokman Turan
 1. Yenişehirli Avni Bey'in Mir'at-i Cünun'u (06.08.2008)
 2. Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme (26.12.2008)
Dr. Necmettin Türinay
 1. Klasik Hikaye ve Hüsn ü Aşk (11.03.2008)
Dr. Fatih Usluer
 1. Şeyh Galib’in Baruthane Şiirleri (20.05.2008)
Okt. Selçuk Uysal
 1. Çengname Hakkında (24.06.2008)
Şerife Uzun
 1. Cem Sultan’ın Türkçe Divanı’nda Hacca Dair Unsurlar (12.02.2009)
Dr. Osman Ünlü
 1. Abdurrahman Gubari Efendi ve Kıssa-i Yusuf'u (01.05.2008)
 2. Türk Edebiyatında Sâib-i Tebrizî Serhleri (02.05.2008)
 3. Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü’l-âsâr’ın Yeri (04.08.2008)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler (13.01.2009)
 2. Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (13.01.2009)
 3. Eski Türk Edebiyatıyla ilgili Sorunlarımız (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 118-126 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)
Aliye Uslu Üstten
 1. Divan Edebiyatına Dair Yapılan Eleştiriler ve Savunma Noktaları (11.03.2008)
Dr. İlyas Yazar
 1. Hâfız Dîvânı’nın İlk Gazeli Üzerine (25.03.2008)
 2. Transkripsiyonlu Metinlerin Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Journal of Turkish Studies,-International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, www.turkishstudies.net, ( Ed. Prof. Dr. Atabey KILIÇ), Volume 3/6, Fall 2008,, p. 733-754.) (14.01.2009)
 3. Tasavvuf Üzerine Düşünceler (Yedi İklim Dergisi, Nisan 2002, S.145, s.48-56.) (23.01.2009)
 4. XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Ebubekir Kâni'nin Şiirinde Eleştirel Unsurlar (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul,  2008, s.271-278.) (23.01.2009)
 5. Kastamonulu Dîvan Edebiyatı Şâirleri (II.Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 2003, Ankara 2005, s.255-264.) (23.01.2009)
 6. Ebu Bekir Kânî'nin (1712-1791) Şiirinde İstanbul (25.02.2009)
Araş. Gör. Sadık Yazar
 1. XVII. Asır Şairlerinden Allâme Şeyhî, Divanı ve Bir Kasidesi (09.08.2008)
 2. Fatih Üniversitesi Yayınları’ndan Çıkan İki Divan Neşri (19.09.2008)
Okt. Hakan Yekbaş
 1. Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları (16.04.2008)
 2. 16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm (07.08.2008)
Doç. Dr. Ali Yıldırım
 1. Metin Tenkidi ile İlgili Hususlar ve Kâmî Divânı Örneği (09.08.2008)
Doç. Dr. Nimet Yıldırım
 1. Fars Edebiyatında Habsiyye ve Şekvâiyye (23.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz
 1. Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam Dininin İnanç Esasları: “Âmentü” (15.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’ndaki “Başına Çizginmek” Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı (15.05.2009)
Dr. Nurullah Yılmaz
 1. Ahıskalı Beyzade Mustafa Efendi’nin Malûm ve Mechûl Risalesi (05.06.2008)
Dr. Hakan Taş- Dr. Ömer Zülfe
 1. Nev‘î’nin Münâzara-İ Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi (09.08.2008)

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa