ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1222 Semra Aly?lmaz Türkçede Birden Fazla Anlam Ögesiyle (Sentaktik Yolla) Kavramlar?n ??aretlemesi 09.07.2018
1221 Osman Kabaday? Bili?im Dünyas?n?n Dili: Sanal Ortam Türkçesi 10.01.2018
1220 Jale Öztürk Yönelme Hâli Üzerine Gelen +cA Ekinin Hatay A?z?ndaki Kullan?m? Üzerine 04.01.2018
1219 Aysu Ata Darülfünun'dan DTCF'ye Türkoloji Ö?retimi 04.01.2018
1218 Emine Y?lmaz Biçimbilgisel Rekonstrüksiyon: Türkçe Üzerinde Bir Yöntem Uygulamas? 03.01.2018
1216 Adnan Gümü? Para Endeks Yaz?m (?mla) ve Okuma K?lavuzu Var m?? Paralar, Menkul K?ymetler ve Endeksler Nas?l Yaz?l?r, Nas?l Okunur? 03.01.2018
1215 Hatice Sofu Adlar?n ve Eylemlerin Edinimi 03.01.2018
1214 Muna Yüceol Özezen Türkçede Söz Kal?plar?n?n Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya 03.01.2018
1213 Melek Erdem Türk Diyalekt Co?rafyas? Ara?t?rmalar?nda ?ran Türk A??z Ara?t?rmalar?n?n Yeri 03.01.2018
1212 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde S?ra Zarfla?t?r?c?s? ve S?ra'l? Zarflar 14.12.2017
1211 Muna Yüceol Özezen 2005-2006 Y?llar?nda Türkiye'de Baz? Yer Adlar? ve Bu Ba?lamdaki Dilsel Sorunlar 14.12.2017
1210 Muna Yüceol Özezen 2005-2006 Y?llar?nda Türkiye'de Baz? Yer Adlar? ve Bu Ba?lamdaki Dilsel Sorunlar 14.12.2017
1209 Muna Yüceol Özezen - Ömer An?l Dü?mez Türkçeden Örneklerle Dilde S?rad???l?klar / Dilsel Saçmal?klar 14.12.2017
1208 Faruk Y?ld?r?m Güney A??zlar?nda Geni? Zaman Ekleri 11.12.2017
1207 Faruk Y?ld?r?m Anadolu A??zlar?nda S?n?rlama Gösteren Yap?lar 11.12.2017
1206 Hayrullah Kahya Hive Han? Muhammed Rahim Bahadur?un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanl?k Yarl???n?n Üslubu ve Metindilbilimsel Yap?s? 17.11.2017
1205 Hayrullah Kahya Hive Han? Muhammed Rahim Bahadur?un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanl?k Yarl???n?n Üslubu ve Metindilbilimsel Yap?s? 17.11.2017
1204 Salih Uçak Dil Ö?renimi ve Edinimi Üzerine Bir Tart??ma 01.11.2016
1203 Servet Karç??a Dil E?itiminde ve Ö?retiminde Kavram Alan? Sözlüklerinin Önemi 21.09.2016
1202 Süer Eker Ulus ?n?as? Ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan?da Toplum Dil Bilimsel Durum 20.01.2016
1201 Lemi Ak?n Konu?ma Dili Grameri ve Sözlü Derlemlerden Yararlanarak Konu?ma Dili Özelliklerinin Tespiti 25.12.2015
1200 Mustafa Ya?basan Bas?n Dili ve Gazete Man?etlerinin Dilbilimsel Analizi 15.10.2015
1199 Mehmet Hazar Türkçede Fono-Semantik ve Morfo-Fonolojik Yolla Sözcük Türetme 11.09.2015
1198 Hatice Parlak Avustralya'daki Türk Ailelerin Ana Dil Edinimi Üzerindeki Rolü 08.09.2015
1197 Bilginer Onan Türkçe Dil Yap?lar?n?n Ana Dili E?itimindeki ??levleriyle ?lgili Baz? Tespitler 27.07.2015
1196 Zeynep Erk Emeksiz Türkçe Akademik Söylemde Edilgen Sözceler 24.07.2015
1195 ?lker Ayd?n-Gül?en Torusda? M. ?evket Esendal??n E?ek Adl? Öyküsünde Ba?la??kl?k ve Ba?da??kl?k Görünümleri 21.07.2015
1194 Dilrabo Andaniyozova Edebi Metinde Onomastik Birimlerin Lengüapoetik Özellikleri 20.07.2015
1193 Kamil Veli Nerimano?lu Dil(bilimi) ve Felsefe 14.07.2015
1192 Songül Aslan Karakul Çeviri U?ra?? 05.05.2015
1191 Orhan Hanbay Schülerbefragung Über Das Lehrbuch ?Deutsch ?st Spitze! A1.1? 10.04.2015
1190 Gerard Paulsen Bir Erken ?ngiliz Dili Bölümü Ara?t?rma Metodunun Anatomisi: Teoride ve Pratikte Kaynaklar ve Paraleller 10.04.2015
1189 Mehdi Rezaei Avrasyatik Dil Teorisi Ba?lam?nda Türkçe ve Farsçan?n Konumu 02.04.2015
1188 ?sa Sar? Dilde Yeniden Adland?rma ?htiyac?: Retronimler 02.04.2015
1187 M. Selcen Çürük Olumsuzlu?un Üstdilsel Kullan?m?na Dair 01.04.2015
1186 Hale Ortaköylüo?lu Türkçede Görünü?: Okul Öncesi Hikâye Kitaplar?nda Eylem Türleri, Üye Yap?, Biçimbirim ve Belirteç Etkile?imi 30.03.2015
1185 Adile Y?lmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Ö?retiminde Yans?t?c? Rol 30.03.2015
1184 Suat Özer Türkçede Anlam ve Kavram Terimleri Üzerine / Ogden ve Richards??n Üçgenine Yeniden Bakmak 30.03.2015
1183 Sinan Dinç Türkçe ile Rusçada Benzer Biçim ve ??levdeki Bir Ek 27.03.2015
1182 Asuman Gökhan Sad?k Hidayet'in "Goceste Dej" Öyküsü Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 23.03.2015
1181 Naile A?ababa Slav ve Türk Dillerinin Kar??l?kl? Etkile?imi 02.03.2015
1180 Nazmiye Çelebi Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 25.02.2015
1179 ?ükrü Halûk Akal?n Türkçede Eksiltili Yap?dan Sözlükselle?me 20.02.2015
1178 Özlem Erdo?an "Temel Cümle" Terimi Üzerine 03.02.2015
1177 Tuba Ar? Özdemir Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yap? Tipolojisi Dilbilimsel Bir ?nceleme 03.02.2015
1176 Elif Daldeniz Kavramlar?n Yolculu?u: Kültür Kavram?n?n Türkçe'deki Serüvenini Çeviribilimsel Bak??la Sorgulamak 21.01.2015
1175 Lale Day?o?lu Walter Benjamin'in Dil Felsefesi Üzerine 19.01.2015
1174 Canan ?enöz-Ayata Geleneksel Metinden S?n?rs?z Metne. Bilgi Teknolojilerinin Sundu?u Yeni Olanaklar 19.01.2015
1173 Canan ?enöz Metin Çözümlemesinin Ana Dil ve Yabanc? Dil Ö?retiminde Metin Üretimine Katk?s? 15.01.2015
1172 Eser Ördem Yabanc?lara Türkçe Ö?retiminde Leksikal Yakla??m: Bir E?dizimlilik Çal??mas? Modeli Önerisi 29.12.2014

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa