ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1222 Semra Alyılmaz Türkçede Birden Fazla Anlam Ögesiyle (Sentaktik Yolla) Kavramların İşaretlemesi 09.07.2018
1221 Osman Kabadayı Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi 10.01.2018
1220 Jale Öztürk Yönelme Hâli Üzerine Gelen +cA Ekinin Hatay Ağzındaki Kullanımı Üzerine 04.01.2018
1219 Aysu Ata Darülfünun'dan DTCF'ye Türkoloji Öğretimi 04.01.2018
1218 Emine Yılmaz Biçimbilgisel Rekonstrüksiyon: Türkçe Üzerinde Bir Yöntem Uygulaması 03.01.2018
1216 Adnan Gümüş Para Endeks Yazım (İmla) ve Okuma Kılavuzu Var mı? Paralar, Menkul Kıymetler ve Endeksler Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur? 03.01.2018
1215 Hatice Sofu Adların ve Eylemlerin Edinimi 03.01.2018
1214 Muna Yüceol Özezen Türkçede Söz Kalıplarının Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya 03.01.2018
1213 Melek Erdem Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmalarında İran Türk Ağız Araştırmalarının Yeri 03.01.2018
1212 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde Sıra Zarflaştırıcısı ve Sıra'lı Zarflar 14.12.2017
1211 Muna Yüceol Özezen 2005-2006 Yıllarında Türkiye'de Bazı Yer Adları ve Bu Bağlamdaki Dilsel Sorunlar 14.12.2017
1210 Muna Yüceol Özezen 2005-2006 Yıllarında Türkiye'de Bazı Yer Adları ve Bu Bağlamdaki Dilsel Sorunlar 14.12.2017
1209 Muna Yüceol Özezen - Ömer Anıl Düşmez Türkçeden Örneklerle Dilde Sıradışılıklar / Dilsel Saçmalıklar 14.12.2017
1208 Faruk Yıldırım Güney Ağızlarında Geniş Zaman Ekleri 11.12.2017
1207 Faruk Yıldırım Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar 11.12.2017
1206 Hayrullah Kahya Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı 17.11.2017
1205 Hayrullah Kahya Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı 17.11.2017
1204 Salih Uçak Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma 01.11.2016
1203 Servet Karçığa Dil Eğitiminde ve Öğretiminde Kavram Alanı Sözlüklerinin Önemi 21.09.2016
1202 Süer Eker Ulus İnşası Ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan’da Toplum Dil Bilimsel Durum 20.01.2016
1201 Lemi Akın Konuşma Dili Grameri ve Sözlü Derlemlerden Yararlanarak Konuşma Dili Özelliklerinin Tespiti 25.12.2015
1200 Mustafa Yağbasan Basın Dili ve Gazete Manşetlerinin Dilbilimsel Analizi 15.10.2015
1199 Mehmet Hazar Türkçede Fono-Semantik ve Morfo-Fonolojik Yolla Sözcük Türetme 11.09.2015
1198 Hatice Parlak Avustralya'daki Türk Ailelerin Ana Dil Edinimi Üzerindeki Rolü 08.09.2015
1197 Bilginer Onan Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler 27.07.2015
1196 Zeynep Erk Emeksiz Türkçe Akademik Söylemde Edilgen Sözceler 24.07.2015
1195 İlker Aydın-Gülşen Torusdağ M. Şevket Esendal’ın Eşek Adlı Öyküsünde Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık Görünümleri 21.07.2015
1194 Dilrabo Andaniyozova Edebi Metinde Onomastik Birimlerin Lengüapoetik Özellikleri 20.07.2015
1193 Kamil Veli Nerimanoğlu Dil(bilimi) ve Felsefe 14.07.2015
1192 Songül Aslan Karakul Çeviri Uğraşı 05.05.2015
1191 Orhan Hanbay Schülerbefragung Über Das Lehrbuch “Deutsch İst Spitze! A1.1“ 10.04.2015
1190 Gerard Paulsen Bir Erken İngiliz Dili Bölümü Araştırma Metodunun Anatomisi: Teoride ve Pratikte Kaynaklar ve Paraleller 10.04.2015
1189 Mehdi Rezaei Avrasyatik Dil Teorisi Bağlamında Türkçe ve Farsçanın Konumu 02.04.2015
1188 İsa Sarı Dilde Yeniden Adlandırma İhtiyacı: Retronimler 02.04.2015
1187 M. Selcen Çürük Olumsuzluğun Üstdilsel Kullanımına Dair 01.04.2015
1186 Hale Ortaköylüoğlu Türkçede Görünüş: Okul Öncesi Hikâye Kitaplarında Eylem Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve Belirteç Etkileşimi 30.03.2015
1185 Adile Yılmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol 30.03.2015
1184 Suat Özer Türkçede Anlam ve Kavram Terimleri Üzerine / Ogden ve Richards’ın Üçgenine Yeniden Bakmak 30.03.2015
1183 Sinan Dinç Türkçe ile Rusçada Benzer Biçim ve İşlevdeki Bir Ek 27.03.2015
1182 Asuman Gökhan Sadık Hidayet'in "Goceste Dej" Öyküsü Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 23.03.2015
1181 Naile Ağababa Slav ve Türk Dillerinin Karşılıklı Etkileşimi 02.03.2015
1180 Nazmiye Çelebi Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 25.02.2015
1179 Şükrü Halûk Akalın Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme 20.02.2015
1178 Özlem Erdoğan "Temel Cümle" Terimi Üzerine 03.02.2015
1177 Tuba Arı Özdemir Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi Dilbilimsel Bir İnceleme 03.02.2015
1176 Elif Daldeniz Kavramların Yolculuğu: Kültür Kavramının Türkçe'deki Serüvenini Çeviribilimsel Bakışla Sorgulamak 21.01.2015
1175 Lale Dayıoğlu Walter Benjamin'in Dil Felsefesi Üzerine 19.01.2015
1174 Canan Şenöz-Ayata Geleneksel Metinden Sınırsız Metne. Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu Yeni Olanaklar 19.01.2015
1173 Canan Şenöz Metin Çözümlemesinin Ana Dil ve Yabancı Dil Öğretiminde Metin Üretimine Katkısı 15.01.2015
1172 Eser Ördem Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi 29.12.2014

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa