ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1204 Salih Uçak Dil Öğrenimi ve Edinimi Üzerine Bir Tartışma 01.11.2016
1203 Servet Karçığa Dil Eğitiminde ve Öğretiminde Kavram Alanı Sözlüklerinin Önemi 21.09.2016
1202 Süer Eker Ulus İnşası Ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan’da Toplum Dil Bilimsel Durum 20.01.2016
1201 Lemi Akın Konuşma Dili Grameri ve Sözlü Derlemlerden Yararlanarak Konuşma Dili Özelliklerinin Tespiti 25.12.2015
1200 Mustafa Yağbasan Basın Dili ve Gazete Manşetlerinin Dilbilimsel Analizi 15.10.2015
1199 Mehmet Hazar Türkçede Fono-Semantik ve Morfo-Fonolojik Yolla Sözcük Türetme 11.09.2015
1198 Hatice Parlak Avustralya'daki Türk Ailelerin Ana Dil Edinimi Üzerindeki Rolü 08.09.2015
1197 Bilginer Onan Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler 27.07.2015
1196 Zeynep Erk Emeksiz Türkçe Akademik Söylemde Edilgen Sözceler 24.07.2015
1195 İlker Aydın-Gülşen Torusdağ M. Şevket Esendal’ın Eşek Adlı Öyküsünde Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık Görünümleri 21.07.2015
1194 Dilrabo Andaniyozova Edebi Metinde Onomastik Birimlerin Lengüapoetik Özellikleri 20.07.2015
1193 Kamil Veli Nerimanoğlu Dil(bilimi) ve Felsefe 14.07.2015
1192 Songül Aslan Karakul Çeviri Uğraşı 05.05.2015
1191 Orhan Hanbay Schülerbefragung Über Das Lehrbuch “Deutsch İst Spitze! A1.1“ 10.04.2015
1190 Gerard Paulsen Bir Erken İngiliz Dili Bölümü Araştırma Metodunun Anatomisi: Teoride ve Pratikte Kaynaklar ve Paraleller 10.04.2015
1189 Mehdi Rezaei Avrasyatik Dil Teorisi Bağlamında Türkçe ve Farsçanın Konumu 02.04.2015
1188 İsa Sarı Dilde Yeniden Adlandırma İhtiyacı: Retronimler 02.04.2015
1187 M. Selcen Çürük Olumsuzluğun Üstdilsel Kullanımına Dair 01.04.2015
1186 Hale Ortaköylüoğlu Türkçede Görünüş: Okul Öncesi Hikâye Kitaplarında Eylem Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve Belirteç Etkileşimi 30.03.2015
1185 Adile Yılmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol 30.03.2015
1184 Suat Özer Türkçede Anlam ve Kavram Terimleri Üzerine / Ogden ve Richards’ın Üçgenine Yeniden Bakmak 30.03.2015
1183 Sinan Dinç Türkçe ile Rusçada Benzer Biçim ve İşlevdeki Bir Ek 27.03.2015
1182 Asuman Gökhan Sadık Hidayet'in "Goceste Dej" Öyküsü Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme 23.03.2015
1181 Naile Ağababa Slav ve Türk Dillerinin Karşılıklı Etkileşimi 02.03.2015
1180 Nazmiye Çelebi Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 25.02.2015
1179 Şükrü Halûk Akalın Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme 20.02.2015
1178 Özlem Erdoğan "Temel Cümle" Terimi Üzerine 03.02.2015
1177 Tuba Arı Özdemir Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi Dilbilimsel Bir İnceleme 03.02.2015
1176 Elif Daldeniz Kavramların Yolculuğu: Kültür Kavramının Türkçe'deki Serüvenini Çeviribilimsel Bakışla Sorgulamak 21.01.2015
1175 Lale Dayıoğlu Walter Benjamin'in Dil Felsefesi Üzerine 19.01.2015
1174 Canan Şenöz-Ayata Geleneksel Metinden Sınırsız Metne. Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu Yeni Olanaklar 19.01.2015
1173 Canan Şenöz Metin Çözümlemesinin Ana Dil ve Yabancı Dil Öğretiminde Metin Üretimine Katkısı 15.01.2015
1172 Eser Ördem Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi 29.12.2014
1171 Mehmet Altay-Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu Kurgusal Olmayan Yaratıcı Düzyazı Yoluyla Bir Öğrenci Derlemi Oluşturma: Deneysel Bir Çalışma 29.12.2014
1170 Faruk Polatcan Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri 26.12.2014
1169 Oğuzhan Sevim Disiplinlerarası Materyal Geliştirme Sürecinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Başarılarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisi 25.12.2014
1168 Hatice Parlak-Fatma Alkan Avustralya’da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde Aile ve Okul Etkileşimi 25.12.2014
1167 Ahmet Zeki Güven Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık 24.12.2014
1166 Meral Çapar İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Yazma Becerisi Dersinde Yansıtmalı Yazım 24.12.2014
1165 Nurten Sarıca Anadili Ediniminde Bireysel Eşleştirme (Idiosyncrasie ) ve İkinci Dil Öğreniminde Dilden Dile Aktarım (Transfers Linguistiques) 24.12.2014
1164 Nesrin Günay Türkçe'de -(A/I)r Biçimbiriminin Kiplik Anlam Alanları 23.12.2014
1163 Sami Baskın Türkiye ve Dünyada Sözlük Bilimi: Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi 23.12.2014
1162 Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya Tanınırlık ve Saydamlık Derecesi Bakımından Deyimlerin Anlaşılabilirliği 19.12.2014
1161 Şaban Köktürk-Cem Odacıoğlu-Nazan Müge Uysal Türkçe Literatürde Çeviribilim Alanını Belirten Terim(ler) ve Bu Terim(ler)in Kapsamları Üzerine Bir Değerlendirme 05.12.2014
1160 İbrahim Karahancı Şarkı Sözlerinden Hareketle Dilde Bağdaşıklık Sorunları 05.12.2014
1159 Nudzejma Obralic-Azamat Akbarov Etno- Linguistiğin Batı Balkanlar Dil Politikasindaki Dinamikleri ve Etkileri 27.11.2014
1158 Deniza Zharova 19.-21. Yüzyıl İngilizce Yazan Yazarların Eserlerinde Bilişsel-Dilsel Açıdan Çiçek Kokularının İsimleri 25.11.2014
1157 Ayşe Nur Kutluca Canbulat Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar 25.11.2014
1156 Nihal Durmuş Transnumeralität im Türkischen 25.11.2014
1155 Özlem Demirel Dönmez Söz Dizimi Anlam İlişkisi Üzerine Yeni Bir Metot Denemesi 14.11.2014

<<1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa