ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1337 Süleyman Fidan Azerbaycan Müzi?inde Tar ve Tar Sanatç?s? Ilgar ?mamverdiyev 12.12.2016
1336 ?irvan Kals?n K?rg?zca?da Ya?ayan Baz? Eski Türkçe Sözcükler 16.08.2016
1335 Önder Saatçi Irak Türkleri Dil Çal??malar? Bibliyografyas? 09.05.2016
1334 Elza Demirda? XIX-XX Esrlerde Azerbaycan ve Türkmen Dilinde ?ctimai-Siyasi Leksikan?n Zenginle?me Yollar? 09.05.2016
1333 Elza Demirda? Azerbaycan Dilçiliyinde ?ctimai-Siyasi Leksikan?n Tedkiki Tarihi 21.04.2016
1332 Elza Demirda? Türk Dillerinde ?çtimai-Siyasi Men?eli Söz Köklerinin ?nki?af Tarihi 21.04.2016
1331 Elza Demirda? Su-Subay-Zubek-Zeybek ?fadesinin Türk Dilinde Yeri 21.04.2016
1330 Elza Demirda? Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Kar??la?t?r?lmas? Üzerine 21.04.2016
1329 Hamid Arasl? Hakanî ?irvânî (Çev. Ömer Bayram) 08.04.2016
1328 Talip Do?an Af?ar Türkleri (Güney Azerbaycan) A?z? 22.01.2016
1325 Viktor Yuriyeviç Gankeviç Küçük Molla?N?n Dü?ünceleri 1 (?smail Gasp?ral??n?n ?mzas? ve Bilinmeyen Bir Eseri Hakk?nda) 06.01.2016
1324 ?lyas Kayaokay K?z?lelma?ya Dek Gideriz 06.01.2016
1323 Erdem Konur Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki Hayvan ?simleri Üzerine Bir ?nceleme 30.11.2015
1322 Erdem Konur Vatan Millet ve Anadili ?airi Vahapzade 09.11.2015
1321 ?smail Otar Hamit Zübeyr Ko?ay??n Kazan Türkçesi Birkaç ?iiri 15.10.2015
1320 Meltem Gül Hikayat??n Ses Olaylar?ndaki Azerice Özellikler 07.10.2015
1319 Dilek Akan Budak Ça?da? Türk Yaz? Dillerinde Zaman Birimlerini Kar??layan Sözcükler 29.09.2015
1318 Mesut Kürüm Türkçede ?yelik Eklerinin Ele Al?n??? ve Ça?da? Lehçelerde Kullan?l??? 09.09.2015
1317 Mehmet Kahraman Kazak Dilinde Terim Yapma Prensipleri Üzerine 08.09.2015
1316 Yakup Y?lmaz Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabanc? Özel Adlar?n Yaz?m? Meselesi 29.07.2015
1315 Cihan Çakmak Türkmen Türkçesinde Görülen Yalanc? E? De?er Kelimeler 29.07.2015
1314 Ahmet Gökçimen Türkmen Edebiyat?nda Elifname 29.07.2015
1313 Mayramgül D?ykanbayeva K?rg?z Ad? Üzerine 29.07.2015
1312 A?ur Özdemir Sovyet Devrinde S?ra D??? Bir Kazak Ayd?n?: Baw?rjan Mom??ul? 28.07.2015
1311 Ali Kafkasyal? Hu?eng Caferî ve ?iir Dünyas? 27.07.2015
1310 Mehmet Kara Hakas Türkçesinde ?kilemeler 27.07.2015
1309 A?ur Özdemir Kazakçada Renk Kavram? ve Renkler 27.07.2015
1308 Hüseyin Y?ld?r?m Özbek Türkçesindeki o(å) Ünlüsü Üzerine 24.07.2015
1307 Gülsün Mehmet Salar Türkçesinde ?lgi ??aretleyicisinin Görünüm ve ??levleri 24.07.2015
1306 Ünal Zal Türk Lehçeleri Aras?nda Aktarma Meseleleri ve "?ki A?aç" ?iir Kitab? Üzerine 24.07.2015
1305 R?dvan Öztürk Afganistan Türkmencesi Yaz?m?nda q-(?) Meselesi 24.07.2015
1304 Orhan Söylemez Cengiz Aytmatov'un Romanlar?nda Kader ve Kadercilik 24.07.2015
1303 Naciye Y?ld?z Manas Destan? ve Muhtar Avezof 24.07.2015
1302 Mehman Musao?lu Türk Dünyas?nda Aktarma Çal??malar? ve Kemal Abdulla'n?n Eserleri Türkiye Türkçesinde 23.07.2015
1301 Alimurad Taciyev Hur?it Dostmuhammed?in Hikâyelerinde Psikolojik Tasvir Özellikleri 22.07.2015
1300 Sümeyra Harmanda-Tolga Arslan-Zeynep Aslan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ça?da? Türk Lehçeleri Ve Edebiyatlar? Bölümü Ö?rencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Ara?t?rmas? 22.07.2015
1299 Tu?ba Bilveren Özbekçe ve Türkiye Türkçesinde Fiil - Tamlay?c? ?li?kisi 21.07.2015
1298 Bar?? Metin Sovyet Belgelerine Göre Tataristan?da Kiril Alfabesine Geçi? 21.07.2015
1297 Cemile K?nac? Nergis Biray, Ahmet Bayturs?nul? ?iirleri Üzerinde Dil ve Üslûp ?ncelemesi 21.07.2015
1296 Ömer Acar K?rg?z Türkçesi ?le Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses De?i?imleri 14.07.2015
1295 Zhanat Aimuhambet-Rysgul Abilkhamitk?z? Kazak ?iirlerinde "Gece" 06.07.2015
1294 Mevlüt Gültekin Mevlüt Gültekin-Özbekçede ?imdiki Zaman Biçimleri ve -ishda Biçiminin Durumu 29.06.2015
1293 Sema Aslan Demir Türkmencede S?n?r Sonras? Bak?? ve -And?r: -{l)pdlr Rekabeti 29.06.2015
1292 Aida Kas?eva K?rg?z Motiflerinin Sembolik Aç?dan ?ncelenmesi ve S?n?fland?r?lmas? 25.05.2015
1291 Ahmet Karaman Yeni Uygur Türkçesinde Adet Sözleri 25.05.2015
1290 Cihan Çakmak ?smail Gasp?ral?'n?n Ceditçi Ayd?n Fatih Kerimi Üzerindeki Etkisi 25.05.2015
1289 Meltem Gül ?ran (Azerbaycan) Türkçesinde ?imdiki Zaman, Duyulan Geçmi? Zaman ve Geni? Zaman Kullan?mlar? 15.05.2015
1288 Ekrem Ayan-Yakup Türkdil Kazak Türkçesinde Dokunma Duyu Fiilleri ve Anlam Zenginli?i 07.05.2015
1287 Halit A?lar Modern K?rg?z Edebiyat?nda Biyografik Roman Türünün Tarihi Geli?imi Üzerine 05.05.2015
1286 Tu?ba Akta? Deyimlerde Yalanc? E? De?erlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örne?i 27.04.2015

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa