ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1399 Mevlüt Gültekin Afganistan'dan Derlenmi? Türkmence Bir Masal 09.07.2018
1398 Meral Demiryürek Ahmet Zuhuri Dan??man ve Bir K?rg?z Masal? 09.07.2018
1397 Cihan Çakmak Fatih Kerimî?nin Mirza K?z? Fat?yma, ?akirt ?le Student Ve Nuretdin Hoca Hikâyelerinde Ele Al?nan Sosyal Temalar 04.07.2018
1396 Burçin Özdemir ÇAN A?ZINDA YER ALAN B?RKAÇ ESK?C?L ÖGE 27.04.2018
1395 Kenjegül kalieva KIRGIZLARDA KOYUN KEM?KLER?N?N ?S?MLEND?R?LMES?, BUNLARIN M?SAF?R A?IRLAMA SIRASINDAKI DA?ITIMI VE KEM?K ?S?MLER?NE ET?MOLOJ?K B?R YAKLA?IM 27.04.2018
1394 Sevim Erdem Çiçek KIPÇAK SÖZLÜKLER?NDEK? MO?OLCA UNSURLAR 27.04.2018
1393 Betül Ulutürk K?pçak Türkçesi Söz Varl???ndaki Meyve Vermeyen A?aç Adlar? Üzerine Bir ?nceleme 27.04.2018
1392 Erdem Konur Vatan Millet Ve Anadili ?airi Vahabzade 17.02.2018
1391 Önder Saatçi Irak Türkmen A??zlar?n?n Mükemmel Sözlü?üne Do?ru 16.01.2018
1390 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018
1389 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yaz?lanlar 16.01.2018
1388 Önder Saatçi Irak Türkmen E?itiminde Türk Dili Ö?retiminin Geli?tirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018
1387 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varl?k Mücadelesinde Bir ?rfan Oca??: Karda?l?k Dergisi 16.01.2018
1386 Önder Saatçi Irak Türkmen E?itiminin Kronolojisi 16.01.2018
1385 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018
1383 ?lkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde ??lenmi? Gayri-Türk Men?eli Sözlere Dair 10.01.2018
1382 Çev. H.Ça?da? Arslan Ba?kurtça Dil ?ncelemeleri 04.01.2018
1381 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: ?hsan S. Vasfi 03.01.2018
1379 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Ana dilleri Türkçeyi ve Türk Kimli?ini Ya?atma Süreçleri 03.01.2018
1378 Önder Saatçi Necdet Ya?ar Bayatl??n?n Ara?t?rmalar?nda Irak Türkmen A??zlar? Dil Malzemesi 03.01.2018
1377 Önder Saatçi Sözlüklerimiz ?Türkmen?, ?O?uz? ve ?Yörük? Adlar? 03.01.2018
1376 Önder Saatçi Irak Türkmen Folklorundan Kerkük A?z?na 03.01.2018
1375 ?lkin Guliyev Azerbaycan Â??k Edebiyat?: Tarihte ve Bugünü 23.12.2017
1374 ?lkin Guliyev Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullan?lm?? ?art Yan Cümleli ve Kar??la?t?rma Yan Cümleli Birle?ik Tümcelerin Yap?sal Özellikleri 23.12.2017
1373 Ezgi S?rt? K?pçakçadan Ba?kurtçaya Kök Fiillerde /s/ Fonemi 18.12.2017
1372 Ezgi S?rt? Kazak Tiliniñ Birtomd?k Ülken Tüsindirme Sözdigi 18.12.2017
1371 Ebrar Kerimullin Akt. Ezgi S?rt? Tatar Kitap Tarihi Hakk?nda 18.12.2017
1370 Hüseyin Sat?c?o?lu Tataristan?daki ?Süyün Bike? ve Azerbaycan?daki ?Bakü K?z? Kuleleri Kaynakl? Ortaya Ç?kan Efsaneler Üzerine Bir ?nceleme 10.12.2017
1369 Muhammet Kemalo?lu Terekeme-Karapapah Türkleri Atasözleri "Mu?-Bulan?k Çevresi" 24.11.2017
1368 Hilmi Ziya Sad. Muhammet Kemalo?lu Türk Kavimleri 23.11.2017
1367 Muhammet Kemalo?lu Anadoluda Türklere Aid Yer ?simleri / H.Nihal -A.Naci 23.11.2017
1364 Mirza Cemal Cavan?ir Karaba?î Çev. Muhammet Kemalo?lu Karaba? Tarihi 23.11.2017
1363 ?lkin Guliyev Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yap?s?n?n Ö?renilmesi Üzerine 22.11.2017
1361 Vak?f Aslanov Çev. Muhammet Kemalo?lu, Aran Erdebilli Jean Chardin ve Seyahatnamesi 22.11.2017
1360 Önder Saatçi ?akir Sabir Zabit?in Kerkük?te ?çtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi 18.11.2017
1358 Önder Saatçi Irak Türkmen A??zlar?nda Yemin Sözleri Üzerine 17.11.2017
1357 Önder Saatçi Ata Terziba??'n?n Türk Diliine Son Arma?an? Kerkük A?z? Türkmanca Sözlük 17.11.2017
1355 Önder Saatçi Nermin Neftçi'nin Kerkük'te Bulduklar?m Eserinde Kerkük A?z? Dil Malzemesi 17.11.2017
1354 Sh?nj? Ido - Tülay Çulha Vowel Letters And S?gns Used In A Manuscr?pt Held In The Nat?onal Karay L?brary 03.11.2017
1353 ?lkin Guliyev O?uz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin ?fade Formlar? 27.10.2017
1350 ?lkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler 27.10.2017
1349 ?lkin Guliyev Kad? Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler 27.10.2017
1348 ?lkin Guliyev KadI Burhaneddinin Dilinde ?art Cümlesi 27.10.2017
1347 Gülden Sa?ol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 2 20.10.2017
1345 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1344 Gülden Sagol Yüksekkaya Türk Dilinin Meseleleri 1 20.10.2017
1341 ?lkin Guliyev Muas?r Azerbaycan Dilinde Leksik ?ekillerin Tasnifi 20.03.2017
1340 ?lkin Guliyev Türkiyeli Ö?rencilerin Azerbaycan Türkçesi Gramerinin Ö?retiminde Kar??la?t??? Sorunlar ve Onlar?n Çözüm Yollar? 20.03.2017
1339 Elza Al??ova Demirda? Ça?da? Azerbaycan Türkçesinde Yard?mc? Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Kar??l??? Üzerine Bir Ara?t?rma 10.02.2017
1338 ?lkin Guliyev Türk ve Azerbaycan Dilbilgisinde Ad Tamlamalar?n?n Ara?t?r?lmas? Üzerine 12.01.2017

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa

Sonraki sayfa