ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (242)Makale (500)
Dr. Eldeniz Abbaslı
 1. "Şamlı" Alevi Boyu (19.03.2008)
 2. Sönmeyen İstiklal Ateşi (10.06.2008)
Elövsest Zakiroğlu Abdullayev
 1. Azerbaycan-Moğol Dil İlişkileri ([1992] 1987, s. 1-9. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.05.2010)

Kenan Acar
 1. Til ve İmlâ Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzâde’nin Dil ve İmlâ Öğretimiyle İlgili Görüşleri ([1999] 1996, s. 7-13. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Şeytanat Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar (11.02.2009)
Adilhan Adiloğlu
 1. Karaçay-Malkar Türklerinin Rus Hakimiyetine Girişi (19.09.2008)
 2. Karaçay-Malkar Nart Destanları (19.03.2010)
 3. Karaçay Türklerinin İslâm Dinini Kabulü (19.03.2010)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Gaspıralı İsmail Beyin Dilde Birlik Ülküsünden Ortak İletişim Türkçesine (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 543-443. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2009)
 2. Şor Türkçesiyle İlgili Yeni Yayınlar ve Çalışmalar (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 193-196 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 3. Teleüt Şairi Nikolay V. Kalişev ve Şiirleri (Güz-1999, S: 8, s. 426-437. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Nogay Türkçesi (05.04.2010)
 2. Nogay Türkçesinde Sıfat-Fiillerle Kullanılan Bol- Fiilinin İşlevleri (06.04.2010)
Araş. Gör. Cüneyt Akın
 1. Kırgız Sözlükçülüğü ve Kırgız Türkçesinin Sözlükleri (30.03.2010)
Aygül Akmatova
 1. Modern Dönem Kırgız Urukları ve Kırgız Diyalekt Coğrafyası (23.07.2008)
Minara Aliyeva
 1. Abdulhaluk Uygur’un Çağdaş Uygur Edebiyatındaki Yeri ve Önemi (Bahar-2002, S: 13, s. 185-198. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.05.2009)
 2. Ahıska Türklerinin Ağzında Atasözleri (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 585-590. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alış Verişi ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı Örneği (24.07.2008)
 2. Sibirya Tatar Türkçesindeki Uzun Ünlüler Üzerine Bir Değerlendirme (23.12.2008)
 3. Sibirya Tatar Türkçesiyle Güney Sibirya (Altay, Hakas, Tuva) Türk Lehçeleri Arasındaki Ortak Unsurlar (04.02.2010)
 4. Karay Türkçesinde Edatlar (06.04.2010)
 5. Sibirya Tatar Türkleri ve Dilleri (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. M. Fatih Alkayış
 1. Çağdaş Türk Şiveleri Arasında Aktarma Meseleleri (Yeni Uygur Türkçesi – Türkiye Türkçesi Örneği) (07.07.2009)
Prof. Dr. Gönül Alpay
 1. XIX. Yüzyıl Özbek Edebiyatına Genel Bir Bakış ([1974] 1973 - 1974, s. 253-263. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)

Seyfettin Altaylı
 1. Azerbaycan Türkçesinde Kullanılan İki Deyimin Tarihî ve Sosyolojik Karakteri (Yaz-2003, S: 16, s. 35-44. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Erdoğan Altınkaynak
 1. Karay Ad ve Soyadları (06.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan
 1. Kazak Edebiyatında İlk Roman -Bakıtsız Jamal- (26.01.2009)
 2. Akmolla Muhamediyarulı (Hayatı ve Eserleri) (09.04.2010)
Doç. Dr. Tudora Arnaut
 1. Gagauz Edebiyatının Gelişme Süreci (01.12.2008)
Doç. Dr. Seyitnazar Arnazarov
 1. Türkmen Türkçesinde İsimlerden Fiil Yapan -a/-e Eki (Yaz-2004, S: 18, s. 27-36. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.02.2009)

Dr. Ayten Atay
 1. Nogay Türkçesinde Hâl Eklerinin Zarf Yapma İşlevi Üzerine (Bahar-2001, S: 11, s. 70-75. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)

Dr. Emin Atasoy
 1. Rusya Federasyonu Sınırları İçinde Yer Alan Özerk Cumhuriyetlerin Etnocoğrafya Işığında Değerlendirilmesi (12.04.2010)
Gülmira Aveshanqızı
 1. Bugünkü Kazak Türkçesinde Ara Söz ve Ara Cümlelerin Cümle İçindeki Yeri (aktaran: Metin Karaörs, Bahar-2002, S: 13, s. 55-60. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)

Araş. Gör. Dr. Ekrem Ayan
 1. Ibıray Altınsarin ve Nikolay İvanovic İlminski’nin Kazak Eğitim Sistemine Etkileri (09.01.2009)
 2. Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Ibıray Altınsarin- Hayatı ve Eserleri (11.01.2010)
İbrahim Ahmet Aydemir
 1. Altay Tuvaları - Altaylarda Unutulmuş Bir Türk Halkı (28.01.2009)
Bazılhan Bahatulı
 1. Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında (aktaran: Vahit Türk, Bahar-1999, S: 7, s. 102 -118. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Ayşe Altıntaş Balcı
 1. Haberler: Nadirova'nın Kırgızcadaki Bitki Adları Üzerine Söyleşisi (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 496-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Mehmet Sarı-Okt. Vedat Balkan
 1. Kazim Meçi'nin Karaçay Türkçesi "Yaralı Dağkeçisi" (Jaralı Jugutur) Manzumesi (24.02.2010)
Hüseyin Bargan
 1. Ahmet Mithat Efendi ve İdil-Ural Türkleri (Bahar-2002, S: 13, s. 21-42. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

N. A. Baskakov
 1. Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi ve Karaimcenin Halicz-Luck Lehçesinde ö > e ve ü > i Değişmeleri ([1964] 1963, s. 33-37. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Fazıl Yoldaşoğlu’nun Leyla ile Mecnun Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme (19.02.2010)
Alemdar Bayramov
 1. Samet Vurgun Şiirinde Mitopetik Karakterler (06.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Ahmet Baytursinuli'na Göre Kazak Türkleri Yazılı Edebiyatının Dönemleri ve Türleri (06.04.2009)
 2. Kazak Türkçesinde Modal Söz (Kelimenin Dokuzuncu Türü Mü?) (10.07.2009)
 3. Şimdiki Zaman Ekinin Güney-Batı Türk Lehçelerinde Kullanılışı Üzerine (17.07.2009)
Prof. Dr. Suzan D. Canhasi
 1. Kosova Türk Ağızlarına Ortam Dillerinin Etkisi (17.12.2009)
 2. Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarında Tamlamalar (17.12.2009)
Ogtay Celilbeyli
 1. Japon Dilinde Gramatikal Kip Kategorisi (Azericeyle Mükayesede) (09.02.2010)
Çeng Zong Cen
 1. Ana Çizgileriyle Sarı Uygurca 1 (aktaran: Erkin Emet, Bahar-1996, S: 1, s. 245-256. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Nadejda Chirli
 1. Gagauz Edebiyatında Dionis Tanasoğlu’nun Yeri (16.02.2010)
 2. Şor Kahramanlık Destanlarında Kadın Tipi (16.02.2010)
Doç. Dr. Volkan Coşkun
 1. Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -°p Zarf-Fiil Eki (Bahar-1999, S: 7, s. 173-192. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.12.2008)
 2. Tarihî Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekânda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar ([2000] 1997, s. 429-438. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.12.2008)
 3. Türkiye ve Özbek Türkçelerinde “ğ” (Bahar-2000, S: 9, s. 251-260. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.12.2008)
 4. Yeni Uygur Türkçesinde Ses Uyumu ve Ses Olayları (Güz-1998, S: 6, s. 796-807. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.12.2008)
 5. Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan –a/e, ı/i –o/ö, -u/ü, -y Zarf-Fiil Ekleri (Bahar-2001, S: 11, s. 76-93. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.02.2009)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Nogay Atasözleri’nden Bir Kaç Örnek (M. OSMANOV, Nogayskoye Nareçiye, (Petersburg, Ak. Nauk 1883) ([1962] 1961, s. 47-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
 2. K. K. YUDAHİN, Kırgızca-Rusça Sözlük (Kirgizko-Russkiy Slovar), Sovyet Ansiklopedisi Yayımı (Kırgızça-Orusça Sözdük Sovetskaya Ensiklopedya Basması) Moskva 1965 4°, 973 s. ([1966] 1965, s. 185-189. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüngil
 1. Kuzey Azerbaycan’daki Türk Dönemi Yapılarında Bulunan Usta Kitabeleri Üzerine Bazı Düşünceler (16.02.2010)

Prof. Dr. Ülkü Çelik

 1. Kırgız Atasözleri ve Manas (10.04.2008)
 2. Altay Türkçesi İle Üç Metin (Tuba - Çalkanduu - Altay) ([1997] 1995, s. 37-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
İlhan Çeneli
 1. Türkmen Türkçesi Sözlüğü ([1986] 1982 - 1983, s. 29-84. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Fu-Yü Kırgızcasının Ses Özellikleri (28.03.2008)
Araş. Gör. Mehmet Çeribaş
 1. Kırgız Halk Edebiyatında Yarışma Temelli Bir Tür: “Aytış” (02.04.2010)
Dr. İsmet Çetin
 1. Kazakistan Jırşılık Geleneği ve Bir Örnek: Ruslan Ahmetov(22.04.2008)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Karşılaştırmalı Atasözleri Bağlamında Türk Dünyası Atasözlerinde Sosyo-Kültürel Süreklilik ve Değişme üzerine Tespitler (19.03.2008)
Araş. Gör. Tuna Beşen Delice
 1. Türkmen Türkçesinde İsimden Fiil Yapan la Eki ve İşlevleri (05.02.2010)
Prof. Dr. Emine Yılmaz-Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. Çuvaşça Bir Öykü: Saltak Arîmî (19.03.2008)
Agop Dilaçar
 1. Türk Lehçelerinin Meydana Gelişinde Genel Temayüllerin Koyulaşması ve Körlenmesi ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 83-93. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)

Doç. Dr. İbrahim Dilek
 1. Altay Curokçı (Ressam) Grigory İvanoviç Çoros Gurkin ve Han-Altay Tablosu (Güz-1997, S: 4, s. 169-176. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
 2. Altay Türklerinin Ata Sözleri (Bahar-1996, S: 1, s. 107-120. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
İsmail Doğan
 1. Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü’nün Bir Tahlili ([1994] 1990, s. 223-233. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Süleyman Doğan
 1. Nizami Gencevi’nin Eserlerinde Eğitim Eksenli Adalet, Devlet ve Hükümdar Öğretisi (16.02.2010)
Levent Doyuran
 1. Kırgız Türkçesindeki Zaman Zarflarının Etimolojik İncelemesi (05.02.2009)
Prof. Dr. Musa Duman
 1. Türkmencede Ünlü Uzunluklarıyla Birbirinden Ayrılan Kelimeler Üzerine (Eylül 1991, C: 1991/II, S: 477, s. 212-218 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)

Yard. Doç. Muvaffak Duranlı
 1. Sibirya Araştırmalarında Öncü Bir İsim: Vladimir Germanoviç Bogoraz-Tan (16.02.2010)
Mitat Durmuş
 1. Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında İlk Süreli Yayın Faaliyetleri ve “Molla Nesreddin Dergisi” (16.02.2010)
 2. Bolşevik İhtilâlinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü (10.03.2010)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Özbekistan'da Oğuzca Bir Diyalekt Güney Harezm-Oğuzcası (20.05.2008)
Samet Elizade
 1. Azerbaycanda Kitabi Dede Gorgud'un Elmi Metninin Neşr Problemlerine Dair ([2004] 1998, C: II, S: 41, s. 37-42. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Fatih Erbay
 1. Halid Said Hocayev’in “Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım” Adlı Eseri (02.04.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Kazakçanın Lâtin Alfabesiyle Yazılması Konusunda Düşünceler (Güz-2000, S: 10, s. 482-486. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.01.2009)
Doç. Dr. Melek Erdem
 1. Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri (04.04.2008)
 2. Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Eş Anlamlılık (Synonymy) (07.05.2008)
Neşe Erenoğlu
 1. Kumuk Türkçesinde Oğuzca Unsurlar (08.04.2010)
Doç. Dr. Ali Erol
 1. Karabağ Şiirleri (08.02.2010)
 2. Azerbaycan Çocuk Edebiyatında Abdulla Şaik (Güz-2000, S: 10, s. 354-373. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Minara Aliyeva Esen
 1. Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Tasnif Denemesi (16.02.2010)
Kerima Filan
 1. Boşnakçada Türkçe Kelimeler - Fiiller Üzerine (2002, C: I, s. 29-40. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Seyran Gayıbov
 1. Abbaskulu Ağa Bakıhanov’un “Gülüstan-ı İrem” Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar (06.08.2008)
Yusuf Gedikli
 1. Azerbaycan, Uygur ve Türkmen Türkçelerinde Yeni Kelime Yapımı (Bahar-1996, S: 1, s. 239-244. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)

Gurbandurdı Geldiyev
 1. Hoca Ahmed Yesevî ve XVIII-XIX. Asır Türkmen Şiiri (Bahar-1997, S: 3, s. 10-19. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
Dr. Mustafa Gökçe
 1. Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın (04.08.2008)
Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ
 1. Azerbaycan ve İran Türk Ağızlarında Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zaman Formasının Değişik Bir Şekli (04.02.2010)
Sapar Gücük
 1. Türkmencede İyi Niyet İfadeleri (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 485-487 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Bülent Gül
 1. Kazan Tatarlarında Kişi Adları (17.03.2008)
Nesrin Güllüdağ
 1. Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hâl) Ekleri, Bahar-2002, S: 13, s. 133-142. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (09.02.2009)

Mevlüt Gültekin
 1. Afgan Özbekçesinin Seripul Ağzında -gan Eki (Çev. Esra Yavuz) (12.04.2010)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Manas Destanı'ndaki Kadın Adları ile İlgili Bir Deneme (08.04.2008)
Öğr. Gör. Bayram Gündoğdu
 1. Bahtiyar Vahabzade’nin M. Akif Kakkındaki Değerlendirmeleri (08.02.2010)
Doç. Dr. Galibe Hacıyeva
 1. Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri (20.05.2008)
 2. Ömer Faik Nemazende’nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları (04.06.2009)
Shiro Hattori
 1. The Predicative Personal Endings in Tatar and their Accent [=Tatarca ve Ağızlarında Kişi zamirlerinin Yüklem Olması] ([1987] 1984, s. 149-153. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Tooru Hayasi
 1. Personal Enclitics in Modern Uyghur (01.05.2008)
İsa Hebibbeyli
 1. Alibey Hüseyinzade’nin Türkoloji Hakkındaki Görüşleri (aktaran: Ali Abbas Çınar, Bahar-2003, S: 15, s. 7-10. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Dr. Damira İbragim
 1. Kazak Şairi Abay Kunanbayoğlu'nun Eserlerinde Kara Kelimesinin Kullanımına Dair (20.03.2009)
 2. Aşık Paşa'nın Garib-namesi'nde ve Kazak Kültüründe Aile (20.03.2009)
 3. Berdibek Sokpakbayev'in "Menin Atım Hoca" Hikâyesinde Millî Değerler (25.03.2009)
 4. Bükilğalamdıq tatuwlıqtıñ jarşısı: Mäwlana Rüwmiy (25.03.2009)
 5. Âşık Paşa’nın Garib-namesi’nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk Konusunda Karşılaştırılması (25.03.2009)
Prof. Dr. Kara İbrahimoğlu
 1. Azerbaycan’da ve Türkiye’de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri (20.05.2008)
Alpay İğci
 1. Kosova Türkçesinde Bazı Yeni Eğilimler (23.03.2010)
Ayşe İlker
 1. Kuzey Azerbaycan Türkçesindeki "Alator" Kelimesi Üzerine (17.03.2008)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Dudak Benzeşmesi (Labial Attraksiyon) Meselesi ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 67-76. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Doç. Dr. Alimcan İnayet
 1. Uygur On İki Makamı ve Edebiyat (23.03.2010)
 2. Uygur Türklerinin Mitolojik, Dinî ve Tarihî Kadın Kahramanları Üzerine (23.03.2010)
Prof. Dr. Lars Johanson
 1. Türk Dünyası'nın Sınırları: Türk Topluluklarının Gelişmesinde Bağlayıcı ve Ayırıcı Unsurlar (Çev. Prof. Dr. Nurettin Demir) (18.03.2008)
 2. Türk Dillerinde Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi ve Kıbrıs Türkçesinde Eksikliği (11.11.2009)
Araş. Gör. İsmail Turan Kallimci
 1. Bağımsızlık Sonrası Modern Kırgız Şiirinde Farklı Bir Soluk:Bayas Tural (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Alsu Kamalieva
 1. Ayaz İshaki’nin Eserlerinde Eğitim (22.02.2010)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Kazak Türkçesi Örneğinde Türk Dilinin Zenginliklerinden Biri Akraba İsimleri (01.12.2008)
Prof. Dr. Mehmet Kara
 1. Türk Cumhuriyetleri ve Otuz Dört Harfli Ortak Latin Alfabesi (22.02.2010)
 2. Türkmencede Çocuklarla İlgili Dolaylı Kelimeler (12.04.2010)
 3. Altay ve Hakas Türkçesindeki Şimdiki Zaman Kiplerinin Muğla Ağzıyla Karşılaştırılması (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 689-704. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Azerbaycan Diyalektoloji Atlası Hakkında (Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 185-189 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)

Dr. Şuayıp Karakaş
 1. 20. Yüzyıl Türk Dünyası Edebiyatı Üzerine Bir Deneme (Güz-1996, S: 2, s. 279-317. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)

Dr. Erdal Karaman
 1. Azerbaycan Sahası Sözlükleri (01.04.2010)
Sadullah Karayanık
 1. Türkmence Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (Bahar-1999, S: 7, s. 227-249. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)
Jahangir Karini
 1. Halhal Ağızlarındaki İktidarı Fiilin Olumsuzunda Kullanılan -Amma- Eki (12.04.2010)
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu-Yavuz Kartallıoğlu
 1. Saha Türkçesindeki Moğolca Söz Varlığı Üzerine Düşünceler (03.05.2010)
Latif Kerimli
 1. Azerbaycan’da Dil Siyaseti: Alfabe ve İmlâ Meseleleri Tarihinden 1 (Güz-2002, S: 14, s. 273-288. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Er-Soğotox Destanında -A(-Iı) Zarf-Fiil Ekli Tasvir-Fiiler (28.04.2010)
 2. Saha Türkçesinde Farklı Bir Kip “- I Ihı(K)” (28.04.2010)
 3. Kazan Hanlığının İşgalinden Sonra Sibiryadaki Dil Politikaları (29.04.2010)
 4. Saha (Yakut) Türklerinin Kut-Sür İnancı (29.04.2010)
 5. Ruhnama’nın Kelime Kadrosu (03.05.2010)
 6. Saha Kahramanlık Destanı “Olonko” (03.05.2010)
 7. Saxa(Yakut) Atasözlerinin Türkiye Atasözleriyle Karşılaştırılması (03.05.2010)
 8. Yakut (Saha) Türkçesinde Yapısı Tartışılan İki Zarf-Fiil Eki (03.05.2010)
 9. Saha Türkçesindeki Tasvirî Fiiller Üzerine-I (03.05.2010)
 10. Saha (Yakut) Türkçesinden Hareketle Türk Etimolojik Sözlüğüne Bir Katkı (03.05.2010)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. 1920'lerin Unutulmuş Türkmen Şairi Abdülhekim Kulmuhammedovíun Şiirleri (Bahar-1999, S: 7, s. 7-25. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)
 2. Çağdaş Özbek Şiiri (Bahar-1996, S: 1, s. 3-53. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)
 3. Türkistanlı Bilgin Abdurrauf Fıtrat'ın Türkoloji Sahasındaki Unutulmuş Eserleri ([1986] 1982 - 1983, s. 101-112. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.03.2009)
Araş. Gör. Vildan Koçoğlu
 1. Tuva Türklerinin Kullandıkları Alfabeler ve Bazı İmla Özellikleri (13.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Türkiye’de Çağdaş Türk Lehçeleri İle İlgili Sözlük Çalışmaları (01.04.2010)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
 1. Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü (07.08.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Günümüz Dünya Koşullarında ve Küreselleşme Sürecinde Kültürün Yeri ve Türk Dünyası (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 483-487 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
 2. Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı Açış Konuşması (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 355-358. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 3. XV. Yüzyıl Azerî Türkçesinin Değerli Bir Temsilcisi Emîr Hidâyetullah ve Dîvânı ([1986] 1982 - 1983, s. 113-124. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
Baktygu Kulamshaeva
 1. Ç. Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Eşit Olmayan Zaman Dilimleri İlişkileri (23.02.2010)
A. Muhadin Kumakhov
 1. Typological Problems of Literary Languages [=Edebî Dillerde Basım Sorunları] ([1994] 1989, s. 313-315. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Fatma S. Kutlar
 1. Değerlendirmeler: Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce Karşılaştırmalı Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Hazırlayan: Ülkü Çelik Şavk ((Kitaplar - Tenkit) Kasım 2002, C: 2002/II, S: 611, s. 973 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Doç. Dr. Gülnare Gocayeva-Memmedova
 1. Gürcistan'da Türkoloji Çalışmaları (19.03.2009)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Yazılı Özbek Edebiyatı (18.03.2008)
 2. Abdulla Qodırıy (1894-1938) Der Pionier Der Usbekischen Romankunst und Seine Werke (18.03.2008)
Dr. Ayvaz Morkoç
 1. Sevinç Çokum’un “Rozalya Ana” Hikayesinde Kırım Türklerinin Göç Hadisesi ve Vatan Sevgisi (23.02.2010)
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
 1. Kırgızca Yanıltmacalar (Şubat 1995, C: 1995/I, S: 518, s. 175-176 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Dr. Özlem Nemutlu
 1. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Av Teması (13.04.2010)
Sinan Oğan
 1. Türk Dünyası’nın Ulu Çınarı Cengiz Aytmatov’un Ardından (12.06.2008)
N. Oralbayeva
 1. Modern Kazakçada Hareketin Akış Karakteri Kategorisi (aktaran: Aynur Mayemerova, Yaz-2004, S: 18, s. 61-66. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Ali İhsan Öbek
 1. 20. Asırda Kerküklü Bir Divan Şairi: Osman Mazlum (1922-1995) (Bahar-1998, S: 5, s. 214-222. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci Önal
 1. Romanya Türklerinin Günümüz Edebiyatı (05.05.2008)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Kuzeybatı Türkçesinde -nI Ekli Zaman Zarfları (Eylül 2001, C: 2001/II, S: 597, s. 267-275 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.02.2009)
 2. Abay Kunanbayulı ve Tabiat Şiirlerinden Seçmeler (Bahar-1996, S: 1, s. 90-106. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.05.2009)
 3. Ahmet Midhat Efendi İdil-Ural’da (Güz-1998, S: 6, s. 663-669. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
Dr. Aynur Öz
 1. Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller (09.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Emin Özdemir
 1. Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi (24.03.2009)
 2. Rusya'nın Kazakistan'da Uyguladığı Kültür Siyasetine Örnek Olarak "Dala Vilayeti Gazetesi" (23.02.2010)
Zülküfli Özdoğan
 1. Kırgız Türkçesinde İlk Hecedeki Ünlü- Ünsüz (Vk) Ses Gruplarının Değişmesi ve İkincil Uzun Ünlülerin Oluşması (23.02.2010)
Şahru Pilten Özel
 1. Türkmen Türkçesinde Zaman Kelimelerinin Zamanın İfadesindeki Yeri (04.04.2008)
Öğr. Gör. Mehmet Özeren
 1. Altay/Oyrot Türkçesinin Rusçadan Yaptığı Kavram Çevirileri (10.02.2010)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Gagavuz Türkçesini Yazı ve Eğitim Dili Hâline Getirme Çalışmalarına Bir Bakış (08.04.2010)
 2. Kırım Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları (13.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Afganistan Türkmencesi Metinlerindeki Eksiz Ad Tamlamaları (09.04.2010)
Dr. Sevgi Öztürk
 1. Yeni Uygur Türkçesinde İkilemeler (26.12.2008)
Rasim Özyürek
 1. Annaguli Nurmemmet’in Büyük Göç Adlı Romanının Dil Yönünden İncelenmesi (Yaz-2003, S: 16, s. 115-118. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Doç. Dr. Çetin Pekacar
 1. Kumuk Türkçesi’nde Fiil ([1999] 1996, s. 221-235. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Abdurazık Refiyev
 1. 20. Yillär Özbek Vaqtli Matbuatidä Türkçä Sözler, Grammatik Şäkllär Vä Ulärning Qollänişi (Bahar-2001, S: 11, s. 226-232. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)

Prof. Dr. Taşbolot Sadıkov
 1. Ad Durum Çekimlerınin Kırgızca-Türkçe Tipleri (16.10.2008)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Aksaray Halk Kültürü ve Türk Dünyası (Bahar-1998, S: 5, s. 7-23. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek
 1. Şehriyar’a Selam Haydar Baba’ya Selam’ın Ontolojik Tahlili (13.04.2010)
Dr. Elza Semedli
 1. XX. Yüzyılda Ortak Türk Dili Çalışmalarında Ali Bey Hüseynzade`nin Rolü (10.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. “Sibirya Tatar Türkçesi” Üzerine (05.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Nerin Sis
 1. Türkmen Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (19.03.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Das Tungusische Diminutivsuffix -kan im Dolganischen (08.05.2009)
Vugar Sultanzade
 1. Azerbaycan Türkçesinde Hitapların Vurgusu (Bahar-2004, S: 17, s. 131-139. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)

Eset Süleyman
 1. Altay Kültür Dairesinde Yalmavuz Tipi (aktaran: Alimcan İnayet, Güz-2002, S: 14, s. 377-386. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Dr. Erdal Şahin
 1. Tatar Türkçesinde uk/ük Kuvvetlendirme Edatı (06.07.2009)
Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Gaguz Yazıları (tanıtma) (20.04.2009)
Doç. Dr. Ülkü Çelik Şavk
 1. Karakalpak Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme (26.02.2009)
 2. Manas ve Maaday-Kara ‘da Sayılar (24.03.2009)
 3. Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri (10.03.2010)
Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel
 1. Nogay Edebiyatının Tarihi Seyri (05.04.2010)
M. Ş. Şiraliyev
 1. Azerbaycan’da İşlenen Argolar ([1967] 1966, s. 127-141. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.02.2009)

Özcan Tabaklar
 1. Türkmen Türkçesi’nde Ünlülerin Uzun Okunmasını Gerektiren Durumlar ve Eklerdeki Uzun Ünlüler ([1996] 1994, s. 145-155. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.02.2009)

Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 1. Karaçay-Malkar Türkçesi Birkaç Kelimenin Etimolojisi (24.03.2008)
 2. The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the Caucasus (04.04.2008)
 3. Başhüyük’ten Derlenen Karaçayca Sözler ([1994] 1989, s. 193-254. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Feridun Tekin
 1. Özbek Türkçesinin Latin Alfabesi Esasındaki İmlâsı Üzerine (14.01.2008)
 2. Kazak Dilinin Tarihi Grameri Adlı Eserden Kazakça Dil Bilgisi Terimleri (Aralık 1996, C: 1996/II, S: 540, s. 717-721 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.01.2009)
 3. Özbek Türkçesi Söz Varlığına Bir Bakış (XIX.Yüzyılın İkinci Yarısı-XX. Yüzyıl Başları) (02.04.2010)
 4. Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Edebiyat Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma (02.04.2010)
 5. Urum Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bazı Tespitler (06.04.2010)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü), Kazak SSR Ğılım Akademiyası Til Bilmi İnstitutı, Almatı (=Alma Ata) 1977. 711 s. ([1986] 1982 - 1983, s. 281-288. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
Prof. Dr. Semih Tezcan
 1. Türkçe Çevirisinin Yayını Dolayısıyla Manas Destanı ([1974] 1973 - 1974, s. 359-363. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
Kaare Thomsen
 1. Sarı Uygurların Dili ve Salarca (çev. İlhan Çeneli, [1989] 1985, s. 191-197. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Tatar Türkçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (22.04.2008)
Dr. Selahattin Tolkun
 1. Kırgız Türkçesinde - A Elek Partisibi (06.10.2008)
 2. Kırgızca -gxla Ekinin Menşei (24.02.2010)
Coşkun Topal
 1. Güney Kafkasya’da İstikrar ve Ahıskalıların Vatana Dönüş Sorunu (13.04.2010)
Maria Stamova Tufar
 1. Gagauz Türkçesinin Ses Düzeni (04.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Caştegin Turgunbayev
 1. -a turur Şimdiki Zaman ve -p turur Geçmiş Zaman Eklerinin Yapısı Üzerine (Güz-1999, S: 8, s. 497-505. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)
 2. Kırgız Türkçesindeki -GAn/-GOn Sıfat-Fiil Ekinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları (Bahar-2000, S: 9, s. 271-287. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
Kaya Türkay
 1. Azerbaycan'da Terim Çalışmaları (Ağustos 1978, C: XXXVIII, S: 323, s. 304-311 Anlatım Özellikleri [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
 2. Büyük Azerî Şairi Vâgif ve Şiirinden Örnekler (Güz-1997, S: 4, s. 188-200. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Günümüz Türkmen Şiirinin Önemli Temsilcilerinden Biri: “Berdinazar Hudaynazarov” (Bahar-1997, S: 3, s. 20-32. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.01.2009)

Çiğdem Usta
 1. Lehçeden Lehçeye Aktarma Sorunlarına Ek:  İmlâ ve Noktalama Hataları (14.01.2009)
Dr. Gülsine Uzun
 1. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi (20.05.2008)
 2. Doğu Türkistan Kırgız Türkleri (12.04.2010)
Hasan Ülker
 1. Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (12.01.2009)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Rusça Etkisindeki Kazakça (Bahar-2001, S: 11, s. 98-104. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ) (20.01.2009)

Yard. Doç. Dr. İlyas Üstünyer
 1. M. Y. Lermontov’un Türkçe Hocasi; Mirza Fetali Ahundov (07.01.2009)
Kutlay Yağmur
 1. Başkurdistan’da Ana Dili Bilincinin Uyanması ve Ulusal Kimliğin Canlandırılması (Bahar-2003, S: 15, s. 83-98. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Dr. Süleyman Kaan Yalçın
 1. Birincil Uzun Ünlülerin Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görünümleri ve Bu Ünlülerle İlgili Ses Olayları (09.04.2010)
 2. Rusya'da Yaşayan Türklerin Konuşma Dillerinin Yazı Diline Dönüştürülme Süreci ve Ötekileştirme Ekseninde İzlenen Dil Politikaları (12.04.2010)
Dr. Veli Savaş Yelok
 1. Erkin Vâhidov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış (20.05.2008)
Talip Yıldırım
 1. Yeni Uygur Türkçesînde İsimden İsim Yapım Ekleri (09.03.2010)
Hüseyin Yıldız
 1. Kırgız Atasözleri (20.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
 1. Nogay Türkçesinin Söz Varlığındaki Divanü Lugati't-Türk Kaynaklı Oğuzca Kelimeler (24.02.2010)
Ayfer Yılmaz
 1. Ahıska Türklerinin Edebiyatına Dair (Yaz-2004, S: 18, s. 123-152. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Prof. Dr. Emine Yılmaz
 1. Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme (17.03.2008)
 2. Karaçay-Balkarca (19.03.2008)
Mehmet Yılmaz
 1. Kırgız Kahramanlık Çağı (12.01.2009)
Salih Yılmaz
 1. Astrahan Bölgesinde Yaşayan Karakalpaklar (Bahar-2004, S: 17, s. 201-212. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)
 2. Armín Vámbéry’nin Türkistan Seyahatnamesi’nde Geçen Ahmet ile Yusuf Destanı (Yaz-2003, S: 16, s. 127-144. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
Şeref Yılmaz
 1. Durum Eklerinin Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Şekilleri (Bahar-1998, S: 5, s. 445-447. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.02.2009)

Hatice Yiğitbaşı
 1. Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 365-380. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)

Nadya Yuguşeva
 1. Altaylarda Türkler ve İnançları (aktaran: Sadık Tural, Bahar-2001, S: 11, s. 140-151. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Dr. Cavanşır Yusifli
 1. Azerbaycan Komediyasinda Bedii Metnin Strukturu (29.03.2010)
Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Friedrich Wilhelm Radloff’un Derlemeleri (Aralık 1988, C: LVI, S: 444, s. 329-335 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2009)
 2. Kumuk Türkçesiyle Tahir İle Zühre ([1995] 1992, s. 81-90. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
Harun Yücel
 1. Kırgız ve Kazak Türklerinde Evliliğin Gerçekleşmesi İçin En Önemli Şart: Kalıñ (29.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Zühal Yüksel
 1. Kırım Tatar Millî Hareketi ve Hasan Sabri Ayvazov (22.04.2008)
 2. Kırım Türkçesinde Ol- Yeterlik Fiili (Güz-I 2001, S: 12-1, s. 417-428. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
İrade Yüzbey
 1. Ahıskalı Türkler ve Kültürleri (12.04.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Çağdaş Irak Türkmen Şiiri ve Şairleri (Mart 1996, C: 1996/I, S: 531, s. 727-773 Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)

<< 1. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa