Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini Arama Sonuçları

<<Geri>>
<<TDK Ana Sayfa>>
<<Dizin Ana Sayfa >>
<<Kayıt Listesi >>

 


AD sorgusu için 157 kayıt bulundu:

.
Kayıt No Soyad Ad Makale Adı Belleten-Tarih Yayın Yeri-Tarih Sayfa
1. - Türk Dil Kurumu Orhun Yazısının Ellinci Çözülüm Yıldönümü (Hasan Reşit Tankut: Yenisey Yazıtlarına Bir Bakış; Ahmet Cevat Emre: Eski Türk Yazısının Menşei; A. Dilâçar: Orhun Yazıları Nasıl Okundu?; Behçet Kemal Çağlar: Orhun Yazıtlarından Birinin Esaslı Parçalarının Bugünkü Dille Tercümesi; Abdülkadir İnan: Vilhelm Thomsen) TD-B Seri: 11 Sayı: 18-20 İlkkânun (Aralık) 1943 Ankara 1943 s.75-87.
2. Abazi-Egro Genciana Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların AnlamsalDeğerleri. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
3. Açıkgöz Halil Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (İ)ki (E)d(i)z K(e)r(e)kül(ü)g mü Yoksa Kid(i)z K(e)r(e)kül(ü)g "Keçe Çadırlı" mı Okunmalı? TDAY-B 1994 Ankara 1996 1-10
4. Aksan Doğan Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 185-193
5. Aksan Doğan A. von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden, 1974 Otto Harrassovvirz, XXIV+400 S. 8°, (Tanıtma) TDAY-B 1975-1976 Ankara 1976 257-258
6. Aksan Doğan Kari Steuenvald, Deutsch-Türkisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1974, Otto Harrassowitz, IX+669 S. 8°, (Tanıtma) TDAY-B 1975-1976 Ankara 1976 259-260
7. Alpay Gönül Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin Mesnevîsi Üzerindeki Etkiler TDAY-B 1970 Ankara 1989 s.155-167
8. Alpay Gönül Yusuf Emiri'nin Beng ü Çağır Adlı Münazarası TDAY-B 1972 Ankara 1989 s. 103-125
9. Argunşah Mustafa Tanıtma, Tahlil ve Tenkitler: Nehcü'l-ferâdîs, II Metin, (Çevriyazı:Jânos Eckmann, yayınlayanlar: Semih TEZCAN- Hamza ZÜLFİKAR),TDK, (yayın yeri ve tarihi yok), XI+313 s. TDAY-B 1995 Ankara 1997 s.439-469
10. Başdaş Cahit Anadolu ve Kosova Türk ağızlarında g>c, k>ç değişmeleri. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
11. Başkan Özcan Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme TDAY-B 1970 Ankara 1989 s. 237-251
12. Bayraktar Sibel Kutadgu Bilig'de bulunma hâli ekinin fonksiyonları. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
13. Bertels E. E. Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin'i (Çev. Rasime Uygun) TDAY-B 1957 Ankara 1988 s.115-130
14. Bodrogligeti Andras J. E. The Impact of Ahmad Yasavi's Teaching on the Cultural and Political Life of the Turks of Central Asia TDA Y-B 1987 Ankara 1992 s. 35-41.
15. Boz Erdoğan Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine. TDAY-Belleten 2001/I-II Ankara -
16. Buluç Sadettin Behcetü'l-Hada'ik Fi Mev'izet-i'1-Hala'ik'ten Derlenmiş Koşuklar TDAY-B 1963 Ankara 1988 s. 161-201
17. Buluç Sadettin Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kabüs-name Çevirisi TDAY-B 1969 Ankara 1989 s. 195-200
18. Buran Ahmet -Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı TDAY-B 1994 Ankara 1996 s.11-18.
19. Caferoğlu Ahmet Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri TDAY-B 1963 Ankara 1988 s.1-32.
20. Caferoğlu Ahmet Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi TDAY-B 1958 Ankara 1988 s. 1-11.
21. Caferoğlu Ahmet Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi TDAY-B 1955 Ankara 1988 s. 1-7.
22. Caferoğlu Ahmet Anadolu Dialektolojisine Dair Bir Deneme TD-B, Seri: III, Sayı: 6-7, Mart 1946 İstanbul 1946 s. 561-568
23. Caferoğlu Ahmet Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri TDAY-B 1964 Ankara 1989 s. 1-33.
24. Caferoğlu Ahmet Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar TDAY-B 1954 Ankara 1988 s. 1-10.
25. Canpolat Mustafa Behcetü'I-Hada'ik'ın Dili Üzerine TDAY-B 1967 Ankara 1989 s. 165-175
26. Çağatay Saadet G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Unter besonderer Berücksichtigung alterer neupersischen Geschichtsquellen vor allem der Mongolen und Timuridenzeit - Bilhassa Timurî'ler ve Moğollar devrinin Farsça yazılmış tarihî kaynaklarına fazlaca önem vermek suretiyle Yeni Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar TDAY-B 1967 Ankara 1989 s. 205-212
27. Çağatay Saadet Kutadgu Bilig'de Odgurmış'ın Kişiliği TDAY-B 1967 Ankara 1989 s. 39-49
28. Çağatay Saadet Renk İfadeleri : ilse Laude-CİRTA UTAS "Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten" Otto Harrassovvitz, Weisbaden 1961, Ural-Altaische Bibliothek, Bd. 10,137 s. TDAY-B 1961 Ankara 1988 s. 43-46.
29. Çağatay Saadet Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler TDAY-B 1962 Ankara 1988 s. 13-49
30. Demir Necati Orta Karadeniz bölgesi ağızlarında nazal n (ñ) sesi. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
31. Develi Hayati Gazavât-ı Sultan Murâd b. Mehemmed Hân. Izladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavatnâme. Tıpkıbasım ve Türk Harflariyle Metin, Notlar ve Bir Lügatçe ile yayımlayanlar Halil İnalcık-Mevlûd Oğuz. TTK Yay.Ankara 1989. TDAY-B 1992 Ankara 1995 s. 203-213
32. Develi Hayati Tanıtma, Tahlil ve Tenkitler: Prof.Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, 751 s. TDAY-B 1995 Ankara 1997 s. 471-473
33. Dilâçar A. A. N. Kononov, İstoriya fzıtçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii.Dooktyaberskiy Period, 272 s., Akademii Nauk SSSR, İnstitut Vostokovedeniya Lenigradskoe Otdelenie, Leningrad, 1972. ; Pod redaktsieyi s vvedeniem A. N. Kononov: Biobibliografiçeskiy Slovar' Oteçestvenmh Tyurkologov Dooktyabrskiy Period, 342 s. Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy Literatun, Moskova, 1974.", (Tanıtma) TDAY-B 1975-1976 Ankara 1976 s. 261-265
34. Dilâçar A. Avrupada İlk Türkolok Johann Schiltberger (1381-1440) Ölümünün 500 üncü Yıldönümü Münasebetiyle TD-B, Seri: II, Sayı: 7-8, Mart 1941 Ankara 1941 s. 125-134
35. Dilâçar A. Ehşan Memed-Eminoviç Mustafaev - Vladimir G. Şçerbnin : Russko-Turetskiy Slovar' Rusça-Türkçe Sözlük, büyük boy çift sütun 1028. s., Moskova 1972. (Tanıtma) TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s. 343-344
36. Dilâçar A. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi TDAY-B 1971 Ankara 1989 s. 83-145
37. Dilâçar A. Lehçemizin Adı TD-B, Seri: II, Sayı: 3-4, Mayıs 1940 Ankara 1940 s. 48-58.
38. Dilâçar A. Studia Turcica (edidit L. Ligeti), 498 pp. Akademiai Kiadö, Budapest 1971, Bibliotheca Orientalis Hungarica XVII., (Tanıtma) TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s. 341-342
39. Dilâçar A. Suzanne Kakuk : Recherches sur l'Historie de la Langue Osmanlie des XVI et XVII Siecles.Les Elements Osınanlis de la Langue Hongroise.(Bibliotheca Orientalis Hungarica XIX) 600 s.Akademiai Kiado, Budapest 1973.) (Tanıtma) TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s. 356-357
40. Dilâçar A. Vladimir Drimba : Syntaxe Comane 335 s.Editura Academiei Bucureşti 1973E.J.Brill Leiden. (Tanıtma) TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s.354-355.
41. Doerfer Gerhard Eine Seltsame Alttürkisch-Chaladsch Parallele TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s.13-24.
42. Dor Remy Problemes D'adaptation Phonetique Des Refugies Kırghız De Karagündüz TDAY-B 1987 Ankara 1992 s.103-111.
43. Eberhard W. Toba'larda Ad Verme TD-B Seri: III Sayı: 6-7 Mart 1946 İstanbul 1946 s.545-557
44. Eckmann Janos Nehcü'l-Feradis'in Bilinmiyen Bir Yazması TDAY-B 1963 Ankara 1988 s.157-159.
45. Eckmann Janos Sadî Gülistan'ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi TDAY-B 1968 Ankara 1989 s.17-29.
46. Emecen Feridun M. G.Bayerle The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 1604-1616 Akademiai Kiado Budapest 1991 XVI+295 s.(Tanıtma Tahlil ve Tenkitler) TDAY-B 1993 Ankara 1995 s.191 -192
47. Emre Ahmet Cevat Homeros Destanları İle Niçin ve Ne Zaman Meşgul Olmağa Başladım? TD-B Seri: II Sayı: 13-14-15 Mayıs 1942 Ankara 1942 s.57-65.
48. Eraslan Kemal Boz-ok ve Üç-Ok Kolu Adları Hakkında TDAY-B 1986 Ankara 1988 s.5-8.
49. Eraslan Kemal Yazıcı-zâde'nin Oğuz-nâme'si TDAY-B 1992 Ankara 1995 s.29-35.
50. Eren Hasan Anadolu Ağızlarında Rumca İslâvca ve Arapça Kelimeler (Andreas Tietze Griechische Lehnvvürter im anatolischen Türkisch: Oriens VIII 204-257.; Andreas Tietze Slavische Lehnwörter in der türkischen Volkssprache:Oriens X,1-47.;Andreas Tietze,Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Turkisch: Jean Deny Armağanı, Ankara 1958,255-333.) TDAY-B 1960 Ankara 1988 s.295-371
51. Eren Hasan Anadolu'da Kafkasya Türkleri TDA Y-B 1961 Ankara 1988 s.3 19-357
52. Eren Hasan A.N.Kononov Oçerk istorii izuçeniya tureckogo yazıka.Leningrad 1976.120 s.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 - s.265-270.
53. Eren Hasan A.V.Romanova A.N.Mıreeva P.P.Baraşkov Vzaimovliyanie evenkiyskogo i yakutskogo yazıkov.Leningrad 1975.211 s.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s.257-259.
54. Eren Hasan Bernd Scherner Arabische und neupersische Lehnwörter im Tschuvvaschischen.Versuch einer Chronologie ihrer Lautveranderungen.Weisbaden 1977.XXX + 213 s.Akademie der Wissenschaften und der Literatür.Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission Band XXIX.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s.271-278.
55. Eren Hasan Ivan Balassa Az eke es a szantâs törtenete Magyarorszagon.Budapest 1973.Akademiai Kiadö.630 s.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s.241-243.
56. Eren Hasan K.M.Musaev Leksika tyurkskix yazıkov v sravnitel'nom osveşçenii (Zapadnokıpçakskaya gruppa).Moskva 1975.360 s.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s.249-255.
57. Eren Hasan Turcologica.K semidesyatiletiyu akademika A.N.Kononova.Leningrad 1976.364 s.(Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 261-264.
58. Eren Hasan Türk Yer Adları Sökü TDAY-B 1965 Ankara 1989 s.149-153.
59. Eren Hasan Yer Adlarımızın Dili TDAY-B 1965 Ankara 1989 s.155-165.
60. Eren Hasan Anadolu'da Karaçay Türkleri TDAY-Belleten 2003/I Ankara -
61. Eren Hasan Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler TDAY-Belleten 2003/II Ankara -
62. Eren Hasan Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü (Tanıtım) TDAY-Belleten 2003/II Ankara -
63. Eren Hasan Anadolu'da Kafkasya Türkleri TDAY-Belleten 2004/I Ankara -
64. Erimer Kayahan Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi TDAY-B 1970 Ankara 1989 s.211-236.
65. Erol Hülya Aslan Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri TDAY-Belleten 2004/II Ankara -
66. Ersoylu Halil Kutadgu Bilig'de İki Ayrı Biçimde Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi TDAY-B 1987 Ankara 1992 s.165-172.
67. Filan Kerime Boşnakçada Türkçe Kelimeler Fiiller Üzerine TDAY-Belleten 2002/I Ankara -
68. Göğüş Beşir Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış TDAY-B 1970 Ankara 1989 s.123-154.
69. Gökyay Orhan Şaik Hayatî Zade Mustafa Feyzi Efendi Yabanî Bitkiler Sözlüğü konuşma dilimize çevrisini yapan : Hadiye Tuncer Tarım Bakanlığı Yayınları Ankara 1974 s.XX + 383 fiyatı 30 lira; II.Cilt: Yabanî Bitkilerin Tıbda İlâç Olarak Kullanılışları s.XVII + 229 fiyatı 25 lira. (Tanıtma) TDAY-B 1977 Ankara 1978 s.433-440
70. Gülensoy Tuncer Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s.283-318.
71. Gülensoy Tuncer Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli'deki İzleri : Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Bünyan; Deli Dumrul Destanı'nın Rumeli Varyantı TDAY-B 1988 Ankara 1994 s.97-111.
72. Güngörmüş Naciye Madoky Kongur Istvan: A kun nyelv magyarorszagi emlekei.Keleti Öroksegünk 1.Sorozatszerkesztö: Ökrösne Bartha Jıilia-Paloczi Horvath Andrâs sajtö ala rendezte: Öksörnc Bartha Jülia.Karcag Vâros Önkormanyzata Karcag 1993 193 s.(Tanıtma Tahlil ve Tenkitler) TDAY-B 1994 Ankara 1996 s.299-306.
73. Işıtman İshak Refet Köy Adları Üzerinde Bir İrdeleme Terimler TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945 Ankara 1945 s.52-61
74. İnan Abdülkadir Adaş ve Sağdıç Kelimelerinin En Eski Anlamları TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945 Ankara 1945 s.41-51.
75. İnan Abdülkadir Anadolu'nun Toponomisi ve Türk Boylarının Adları Meselesi TD-B Seri: III Sayı: 1-3 Haziran 1945 Ankara 1945 s.62-64.
76. İnan Abdülkadir Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi TDAY-B 1957 Ankara 1988 s.29-39.
77. İnan Abdülkadir Türk Dilinde İzafet (İzafet u Turetskom Yazıke) Sov.Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yayınlarından M.-L.1957. TDAY-B 1958 Ankara 1988 s.279-313.
78. İsen Mustafa Aruzun Anadolu'daki Gelişme Çizgisi TDAY-B 1991 Ankara 1994 s.119-125.
79. İz Fahir Macuncuzade Mustafa'nın Malta Anıları -Sergüzeşt-i Esiri-i Malta- TDAY-B 1970 Ankara 1989 s.69-122.
80. Kakuk Zsuzsa Osmanlıcadan Macarcaya Geçmiş Olan Kelimeler TDAY-B 1968 Ankara 1989 s.65-80.
81. Karadoğan Ahmet Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler. TDAY-Belleten 2001/I-II Ankara -
82. Kavcar Cahit Kemal Paşazade'nin Şairliği ve Yusuf ü Züleyha'sı TDAY-B 1969 Ankara 1989 s.227-249.
83. Kaymaz Zeki Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları TDAY-B 1991 Ankara 1994 s.9-17.
84. Kazan Şevkiye Şeyhî ve Hâmidî-zâde Celîlî'nin Husrev ü Şîrîn'lerinin Bir Mukayesesi. TDAY-Belleten 2001/I-II Ankara -
85. Kessler Gerhard Almanyada Dil Tasfiyesi" (Çev.Ekmel Zâdil),TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948,İstanbul 1949,s.65-72. 405,Kılıcoğlu,Vecihe,"İmlâmız İçin TD-B Seri: III Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946 İstanbul 1947 s.90-95.
86. Klyaştorniy G.Sergey Orhon Anıtlarında Türklerin Krallık Soyunun Adı TDAY-B 1990 Ankara 1994 s.137-139.
87. Klyaştorniy G.Sergey - Livşiç Vladimir A. Bugut'taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış" (G.Sergey Klyaştorniy - Vladimir A.Livşiç "Sogdiyskaya Nadpis iz Bugut" Stranı i Namdı Vostoka X Moskova 1971 s.121-146.; G.Sergey Klyaştorniy - Vladimir A.Livşiç "The Sogdian Inscription of Bugut Revised" Açta Orientaüa Academiae Scientiarum Hungaricae XXVI/1 Budapest 1972 s.69-102.Çev.Emine Gürsoy-Naskali).,TDAY-B 1987,Ankara 1992,s.201-241. 411,Kocaman,Ahmet,"Türkçede Kip Olgusu Üzerine Görüşler TDAY-B 1980-1981 Ankara 1983 s.81-85.
88. Koç Sabri Türkçede Tümcelerin Adlaştırılmasına Dönüşümlü - Üretken Yaklaşım TDAY-B1978-1979 Ankara 1981 s.173-180.
89. Kolcu Hasan Millî Vezin Meselesi ve Köprülüzade Mehmet Fuat TDAY-Belleten 2003/II Ankara -
90. Korkmaz Zeynep Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu TDAY-B 1971 Ankara 1989 s.21-32.
91. Korkmaz Zeynep Anadolu Ağızlan Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar TDAY-B 1975-1976 Ankara 1976 s.143-172.
92. Korkmaz Zeynep Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında TDAY-B 1953 Ankara 1988 s.197-203.
93. Korkmaz Zeynep Eski Anadolu Türkçesindeki -varı / -veri -vuz / -vüz Kişi ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları TDAY-B 1964 Ankara 1989 s.43-65.
94. Korkmaz Zeynep Türk dilinin eski kültür mirasının Anadolu ağızlarındaki devamı TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
95. Korkmaz Zeynep Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri TDAY-Belleten 2004/II Ankara -
96. Köktürk Şahin Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur?an Meal Tefsiri. TDAY-Belleten 2001/I-II Ankara -
97. Kut (Alpay) Günay 13.Yüzyılda Anadolu'da Şiir Türünün Gelişmesi TDAY-B 1991 Ankara 1994 s.127-136.
98. Kut (Alpay) Günay Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s.223-252.
99. Kutluk İbrahim Kenek Oğlu Orhan ve Teşhis Ül-İnsan (Onbeşinci Asrın Bilinmiyen Bir Eseri ve Şimdiye Kadar İsmi İşitilmemiş Olan Şâir Yazarı) TD-B Seri: III Sayı: 14-15 Ocak 1950 Ankara 1951 s.29-33.
100. Kutluk İbrahim Nailî-i Kadîm'in Sanatı ve Kişiliği TDAY-B 1963 Ankara 1988 s.269-305.
101. Levend Agâh Sırrı İlim Dili ve Terim Meselesi - Dilde Sadeleşme: TD-B Seri: III Sayı:8-9 Nisan-Aralık 1946 İstanbul 1947 s.86-89.
102. Levend Agâh Sırrı Kemal Paşa-zade'nin Yusuf u Züleyha'sı TDAY-B 1969 Ankara 1989 s.251-281.
103. Levend Agâh Sırrı Lâmiî'nin Ferhad ü Şirin'i TDAY-B 1964 Ankara 1989 s.85-111.
104. Mansuroğlu Mecdut Anadolu Türkçesi (XIII.Yüzyıl) - Şeyad Hamza'nın Doğu Türkçesi İle Karışık Bir Manzumesi TD-B Seri: III Sayı: 8-9 Nisan-Aralık 1946 İstanbul 1947 s.16-29.
105. Mansuroğlu Mecdut Şeyyad Hamza'nın Doğu Türkçesıne Yaklaşan Manzumesi TDAY-B 1956 Ankara 1988 s.125-149.
106. Mazıoğlu Hasibe Ahdî-i Bağdadî ve Şiirleri (Öl.H.1002 / M.1592) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s.95-150.
107. Mazıoğlu Hasibe Yûsuf u Züleyhâ yazarı Sulı Fakîh'in adı sorunu. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
108. Melikov Tofig Davud Oğlı Dedem Korkut Kitabt'nm Nazım Bölümlerinin Yapısı Üzerine (Tofıg Davud Oğlı Melikov O Strukture Stihotvornıh Tekstov Knigi Moego Dede Korkuta Sovetskaya Tyurkologiya 1988/1 s.28-33.Rusçadan çeviren Mıvaffak Duranlı). TDAY-B 1988 Ankara 1994 s.53-59.
109. Memmedli Yunus Eski Türkçede Şahıs Adları ve Unvanları TDAY-B 1994 Ankara 1996 s.95-110.
110. Napolnova Elena Markovna Edebî Eski Anadolu Türkçesi Tarihinde Bazı Genel Özellikler TDAY-B 1989 Ankara 1994 s.331-334.
111. Önler Zafer Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri TDAY-B 1985 Ankara 1989 s.89-130.
112. Öz Yusuf Anadolu sahasında yazılmış Farsça-Türkçe sözlükler. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
113. Rasonyi Laszlo Türklükte Kadın Adları TDAY-B 1963 Ankara 1988 s. 63-87.
114. Sağır Mukim Anadolu Ağızlarında Ünlüler TDAY-B 1995 Ankara 1997 s. 377-390
115. Sağır Mukim Anadolu Ağızlarında Ünsüzler TDAY-B 1995 Ankara 1997 s. 391-409
116. Sakaoğlu Saim Bey Böyrek Hikâyesindeki Kıyafet Değiştirme Motifi İle Diğer Bazı Motiflerin Anadolu Masallarında Görülmesi TDAY-B 1988 Ankara 1994 s. 129-139
117. Sakaoğlu Saim Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine TDAY-B 1990 Ankara 1994 s. 155-166
118. Samoyloviç A. Kazak Kelimesi Hakkında (Çev. Saadet Çağatay) TDAY-B 1957 Ankara 1988 s. 95-104.
119. Sertkaya Osman Fikri Abidarim Koşavardi Şastr : Abhidharma-koşa-bhasya-üka Tattvartha-nama Vasunbandhu'nun Abhi dharmakoşaşastra adlı eserinde Sthiramati'nin yazdığı tefsirin Uygurca çevirisi: Abidarim Koşavardi Şastr I.Giriş ve metnin tıpkıbasımı: Şinasi Tekin New York 1970 XXVIII+231 s. (Tanıtma) TDAY-B 1982-1983 Ankara 1986 s.247-251
120. Sertkaya Osman Fikri Kızıl Kum (Ulaan Gom) Yazıtında Geçen Kişi Adı Üzerine TDAY-B 1994 Ankara 1996 s. 137-144
121. Sertkaya Osman Fikri Türkçede Kelime Çekimlenmesi Üzerine İki Eser: Viktor Grigoriyeviç GUZEV Oçerki po teorii Tyurkskogo slovoizmeneniya: İmya (Na materiale staroanatoliysko-tyurkskogo yazıka) [Türk Dilinde Kelime Çekimlenmesi Teorisi üzerine görüşler: İsim (Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden alınan örneklerle)] Leningradskiy Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gosudarstvennıy Universitet Leningrad İzd. Leningradskogo Universiteta 1987 144 s.; Viktor Grigoriyeviç GUZEV Oçerki po teorii Tyurkskogo slovoizmeneniya: Glagol (Na materiale staroanatoliysko-tyurkskogo yazıka) [Türk Dilinde Kelime Çekimlenmesi Teorisi üzerine görüşler: Fiil (Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden alınan örneklerle)] Leningradskiy Gosudarstvennıy Universitet Leningrad İzd. Leningradskogo Universiteta 1990 165 s. (Tanıtma Tahlil ve Tenkitler) TDAY-B 1994 Ankara 1996 s.307-310
122. Sungu B. İhsan İmlâda Birlik TD-B Seri: II Sayı: 13-14-15 Mayıs 1942 Ankara 1942 s.5-7.
123. Şamhal Orhan Anadolu Diyalekleri Üzerine Prof. Caferoğlu'nun Kitabı TD-B Seri: II Sayı: 3-4 Mayıs 1940 Ankara 1940 s. 72-76.
124. Taymas A. Battal Kırımlı Filolog - Şair Bekir Çobanzade'yi Tanıtma Tecrübesi (Giriş -Hayatından Anaçizgiler - Filolog Çobanzade - Türk-Tatarlarda Dil Meseleleri - Şair Çobanzade) TDAY-B 1954 Ankara 1988 s. 233-263
125. Tekin Şinasi Bibliyografya: A. v. Gabain Das Uigurische Königreich von Chotscho 850-1250 Sitzungsberishte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin Klasse für Sprachen Literatür und Kunst Jahrgang 1961 Nr. 5. Akademie - Verlag. Berlin 1961. 81 s. + 41 resim + 1 harita (Hoçu Uygur Beyliği 850-1250).; A. v. Gabain Der Buddhismus in Zentralasien (Orta Asya'da Burkancılık = Budizm) Handbuch der Orientalistik. Çıkaran B. Spuler. Birinci Bölüm : Yakın ve Orta Doğu. Sekizinci cilt -Din- İkinci Kısım : Büyük dinler devrinde Doğu'nun Din Tarihi E. J. Brill 1961 s. 496-514. TDAY-B 1962 Ankara 1988 s. 271-277
126. Tekin Şinasi MAİTRİSİMİT Die alttürkische Version eines Werkes der buddhistischen Vaibhasika-Schule. İn Faksimile herausgegeben und bearbeitet von Annemarie von Gabain mit einer Einieitung von Helmuth Scheel Weisbaden 1957. (Maytrisimit burkancılığın Vaibhasika-mezhebine âit bir eserin eski türkçe tercümesi. Tıpkı basım halinde yayınlayan ve inceleyen: A. v. Gabain. Giriş: Helmuth Scheel). TDAY-B 1958 Ankara 1988 s. 319-322
127. Tekin Şinasi Prof.Dr. Annemarie von Gabain und Prof.Dr. Werner Winter Türkische Turfan-Texte IX. Ein Rymnus an den Vater Mani auf Tocharisch B mit alttürkischer Übersetzung. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (Peder Mani için yazılmış bir ilâhi toharca B ve eski türkçe tercümesi). TDAY-B 1959 Ankara 1988 s. 307-309
128. Tekin Şinasi 1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde Olga-bolga Sorunu TDAY-B 1973-1974 Ankara 1974 s. 59-157.
129. Tekin Şinasi Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme TDAY-B 1965 Ankara 1989 s. 35-63.
130. Tekin Talât A. N. Kononov Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka. Moskova - Leningrad 1956 569. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya) TDAY-B 1959 Ankara 1988 s.331-378
131. Tekin Talât E. V. Sevortyan Etimologiçeskiy slovar' tyurkskih yazıkov (Obşçetyurkskiye imejtyurkskiye osnovı na glasnıye) 767 s. Moskva 1974 (Akademiya Nauk SSSR 99 İnstitut Yazıkoznaniya İzdatel'stvo Nauka) (Tanıtma) TDAY-B 1975-1976 Ankara 1976 s.274-285
132. Tekin Talât İ. Kengesbayev Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü) Kazak SSR Gılım Akademiyası Til Bilimi İnstitutı Almatı (= Alma Ata) 1977. 711. s. (Tanıtma) TDAY-B 1982-1983 Ankara 1986 s.281-288
133. Tekin Talât Sravnitel'nıy slovar' tunguso-man 'çjurskikh yazıkov : Materialı ketimologiçeskomu slovaryu (Tunguz-Mançu dillerinin karşılaştırmalı sözlüğü: Etimolojik sözlük için malzemeler) Tom I: A-N Akademiya Nauk SSSR institut Yazıkoznaniya Leningrad 1975. (Tanıtma) TDAY-B 1977 Ankara 1978 s. 441-448
134. Tenişev Ethem R. Millî Döneme Kadarki Türk Edebî Dillen TDAY-B 1989 Ankara 1994 s. 301-307
135. Tezcan Semih Georg Kara - Peter Zieme: Die uigurisehen Übersetzungen des Guruyogas Tiefer Weg von Sa-skya Pandita und der Manjusrinamasaıngiti. Berliner Turfantexte 100 VIII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut tür Alte Geschichte und und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1977. 148 s. + 50 tablo üzerinde 90 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 307-313
136. Tezcan Semih Georg Kara - Peter Zieme: Fragmente tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung. Berliner Turfantexte VII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Alte Geschichte und und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1976. 112 s. + 49 tablo üzerinde 82 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 301-306
137. Tezcan Semih Janos Eckmann Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis Hungarica XXI Akademiai Kiadö Budapest 1976 359 s. 8° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 279-294
138. Tezcan Semih Marzubân-nâme Tercümesi Üzerine - Prof. Dr. Zeynep Korkmaz: Sadru'd-dîn Şeyhoğlu Marzubân-nâme Tercümesi İnceleme-Metin- Sözlük-Tıpkıbasım. DTCF Yayınları 219 460 s. + CXXXVII tıpkıbasım Ankara 1973. (Tanıtma) TDAY-B 1977 Ankara 1978 s. 413-431
139. Tezcan Semih Peter Zieme: Manichaisch-türkische Texte. Berliner Turfantexte V Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenscheften der DDR Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie. Akademie Verlag Berlin 1975. 90 s. + 56 tablo üzerinde 178 tıpkıbasım 4° (Tanıtma) TDAY-B 1978-1979 Ankara 1981 s. 295-300
140. Thomsen Kaare Sarı Uygurların Dili ve Salarca(Kaare Thomsen Die Sprache der Gelben Uiguren und das Salarische Philologia Turcicae Fundamenta I Wiesbaden 1959 564-568 s. çev. İlhan Çeneli TDAY-B 1985 Ankara 1989 s.191-197
141. Tiken Kâmil Türkiye Türkçesinde basit ve birleşik zarf-fiillerin ifade ve işlevleri. TDAY-Belleten 1999/I-II Ankara -
142. Tryjarski Edvvard Anonymity Adaptation and Diffusion of the Asian and European Runic Scripts TDAY-B 1993 Ankara 1995 s. 35-42.
143. Tuna Osman Nedim Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller TDAY-B 1960 Ankara 1988 s. 213-282
144. Tülücü Süleyman [Mahmud b. Alî el-Kerderî] NEHCÜ'L-FERADİS - Uştmahlarnıng Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu) II. Metin Çevri yazı: J. Eckmann Yayınlayanlar: Semih Tezcan - Hamza Zülfikar [Ankara 1984] Türk Dil Kurumu Yayınları: 518 XI+312+1 s. (Değerlendirmeler) TDAY-B 1991 Ankara 1994 s. 155-161
145. Tülücü Süleyman Yılmaz Öztuna Abdülkadir Meraği Fon Matbaası Ankara 1988 91 s.+3 s. nota Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 916 Türk Büyükleri Dizisi: 83.(Değerlendirmeler) TDAY-B 1992 Ankara 1995 s. 163-167
146. Türkmen Fikret Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumelinde Yaşayan Kollan TDAY-B 1988 Ankara 1994 s. 157-177
147. Türkmen Fikret Tahir ile Zühre Hikâyesinin Anadolu ve Özbek Varyantları TDAY-B 1986 Ankara 1988 s. 83-88.
148. Ülkütaşır M. Şakir VI. Türk Dil Kurultayına Kadar Dil Üzerinde Çalışmalara Genel Bir Bakış TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948 İstanbul 1949 s. 131-152
149. Ülkütaşır M. Şakir XI. Yüzyıldan Günümüze Kadar Yazılmış Başlıca Sözlüklerimiz TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948 İstanbul 1949 s. 45-55.
150. Volin S. L. Leningrad Kitaplıklarındaki Nevaî Yazmaları Hakkında (Çev. Rasime Uygun) TDAY-B 1955 Ankara 1988 s. 99-141.
151. Yelten Muhammet Nev'îzâde Atâyî'nin Sohbetü'l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri İle Deyimler TDAY-B 1989 Ankara 1994 s. 171-191
152. Yıldırım Dursun Elyazmalar Katalogu Cüngler II. (red.: C. V. Gehramanov). Katalog Rukopisio Djungi (Na azarbaıdjanskom ıazike). Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Respublika Elyazmalar fondu Elm Neşriyatı Bakı 1977; 200 s. (Tanıtma) TDAY-B 1984 Ankara 1987 s. 349-350
153. Yüce Nuri Alte Traditionen im Hombur-Spiel TDAY-B 1986 Ankara 1988 s. 89-94.
154. Zajacskowski Ananıasz Tadeusz Kowalski ve Şark Hakkındaki Eserleri TD-B Seri: III Sayı: 12-13 Ocak-Aralık 1948 İstanbul 1949 s. 93-97.
155. Zajaczkowski Ananıasz La Plus Ancienne Traduction Turque (En Vers) Du Sah-name de L'etat Mamelouk D'egypte (XV-XVI Siecles) TDAY-B 1966 Ankara 1989 s. 51-63.
156. Zülfikar Hamza Dede Korkut Kitabı?nın dilinde Doğu AnadoluAğızlarıyla ilgili izler TDAY-Belleten 1998/I-II Ankara -
157. Zülfikar Hamza Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine Bilimsel Adlandırmalar TDAY-Belleten 2004/II Ankara -

<<Geri>>
<<TDK Ana Sayfa>>
<<Dizin Ana Sayfa >>
<<Kayıt Listesi >>