<<TDK Ana Sayfa >>
<<Dizin Ana Sayfa >> <<Kayıt Arama >>


Türk Dil Kurumu, Belleten Dergisi Dizini

Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.
Toplam kayıt 860

Ada Göre Listele Makale Adına Göre Listele

Sonraki 75 kayıt Son kayıt

Kayıt No
Soyad
Ad
Makale
Belleten-Tarih
Yayın Yeri-Tarih
Sayfa
794
Abazi-Egro
Genciana
Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların AnlamsalDeğerleri.
TDAY-Belleten 1999/I-II
Ankara
-
768
Abdulla
Behlul
Kitabi-Dede Gorgud?un Poetik mühitinde bir daha ?Deli Domrul Boyu? haggında
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
769
Abdulla
Behlul
Kitabi-Dede Gorgud?un poetik sisteminde guşlar
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
770
Abdulla
Kemal
Kitabi-Dede Gorgud dastanının strukturunda Sistemlilik
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
1
Abdullayev
Elövset Zakiroğlu
Azerbaycan-Moğol Dil İlişkileri
TDAY-B 1987
Ankara 1992
1-9
2
Abdullayev
Kemal Mehdi Oğlı
Dede Gorgud Kitabı'nın Yapısının İki Plânda Öyrenilmesi l.Beyrek Ne Üçün Öldü?, 2.Baybura Bey'in Gözleri Niye Açıldı?, 3.Ne Üçün Tepegöz'un Bir Gözü Var?
TDAY-B 1988
Ankara 1994
1-10
3
Abdurahmanov
G. A.
Özbek Halqının Etnogenezi ve Özbek Tilinin Şakllanişi
TDAY-B 1989
Ankara 1994
1-7
850
Abik
A. Deniz
Nevayi'nin eserlerindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
4
Açıkgöz
Halil
Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (İ)ki (E)d(i)z K(e)r(e)kül(ü)g mü Yoksa Kid(i)z K(e)r(e)kül(ü)g "Keçe Çadırlı" mı Okunmalı?
TDAY-B 1994
Ankara 1996
1-10
5
Açıkgöz
Halil
VI. Milli Türkoloji Kongresi (24-29 Eylül 1984, İstanbul)
TDAY-B 1984
Ankara 1987
339-345
6
Adamovic
Milan
Skaljic,Abdulah:Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku "Svjetlost" Sarajevo, 622 s. 8°. (Tanıtma)
TDAY-B 1969
Ankara 1989
289-292
7
Adams
B. S.
A Feature of the İzafet in the Orhon Inscriptions
TDAY-B 1978-1979
Ankara 1981
33-38
8
Adams
B. S.
Bir Uygur Metni Üzerine Notlar
TDAY-B 1968
Ankara 1989
59-63
9
Adams
B. S.
Notes On An Uygur Text
TDAY-B 1968
Ankara 1989
53-57
808
Adıgüzel
M. Sani
Avusturyalı Türkolog Hebert Jansky'nin Osmanlı Türkçesi Hakkındaki Düşünceleri.
TDAY-Belleten 2001/I-II
Ankara
-
10
Ağakay
Mehmet Ali
Fiillerin Sınıflanması Üzerine Bir Deneme
TD-B, Seri: II, Sayı: 16-17, İlkkânun (Aralık) 1942
Ankara 1942
84-90
11
Ağakay
Mehmet Ali
Türkçede Kelime Koşmaları
TDAY-B 1954
Ankara 1988
97-104
12
Ağakay
Mehmet Ali
Türkçede -l- Eki
TD-B, Seri: II, Sayı: 3-4, Mayıs 1940
Ankara 1940
40-47
13
Akalın
Mehmet
Ahmedî'nin Dili
TDAY-B 1989
Ankara 1994
9-153
14
Akalın
Şükrü Halûk
Ebü'1-Hayr-ı Rûmî'nin Saltuk-nâme'si
TDAY-B 1992
Ankara 1995
37-59
753
Akalın
Şükrü Halûk
Dede Korkut Kitabı?nda geçen bir cümle türü üzerine
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
851
Akalın
Şükrü Halûk
................
TDAY-Belleten 2003/I
Ankara
-
15
Aksan
Doğan
Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
185-193
16
Aksan
Doğan
Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe
TDAY-B 1961
Ankara 1988
207-273
17
Aksan
Doğan
A. von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden, 1974 Otto Harrassovvirz, XXIV+400 S. 8°, (Tanıtma)
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
257-258
18
Aksan
Doğan
Dornseiff, Franz, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Fünfte Auflage mit alphabetischem Generalregister. Berlin 1959, Walter de Gruyter & Co. 922 s.
TDAY-B 1960
Ankara 1988
393-398
19
Aksan
Doğan
Eski Türk Yazı Dilinin Yaşıyla İlgili Yeni Araştırmalar
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
133-141
20
Aksan
Doğan
Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları Güçlü Anlatım Yolları
TDAY-B 1990
Ankara 1994
1-12
21
Aksan
Doğan
Horst Wilfrid Brands, Studien zum Wortbestand der Türksprachen.Lexikalische Differenzierung, Semasiologie, Sprachgeschichte. Leiden 1973, Brill.XI+149 S. 8°, (Tanıtma)
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
253-256
22
Aksan
Doğan
John Lyons, Einführung in die moderne Linguistik, zweite, durchgesehene Auflage, München, 1972, Verlag C. H. Beck, XX+l+538 S. 8°, (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
339-340
23
Aksan
Doğan
Kari Steuenvald, Deutsch-Türkisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1974, Otto Harrassowitz, IX+669 S. 8°, (Tanıtma)
TDAY-B 1975-1976
Ankara 1976
259-260
24
Aksan
Doğan
Kavram Alanı - Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine (Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçülerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları, I:)
TDAY-B 1971
Ankara 1989
253-262
25
Aksan
Doğan
Köktürkçenin Sözvarlığı Üzerine
TDAY-B 1980-1981
Ankara 1983
17-21
26
Aksan
Doğan
Lengüistik Verilere Göre Türk Yazı Dilinin Yaşı Konusunda Değerlendirmeler
TDAY-B 1989
Ankara 1994
323-329
27
Aksan
Doğan
Milka Ivic, Wege Der Sprachvvissenschaft, übersetzt von Matthias Rammelmeyer, München, 1971, Max Hueber Verlag, 284 S. 8°, (Tanıtma)
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
337-338
28
Aksan
Doğan
Türk Anlam Bilimine Giriş - Anlam Değişmeleri 1
TDAY-B 1965
Ankara 1989
167-184
29
Aksan
Doğan
Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s.45-55.
30
Aksoy
Ömer Asım
Anayasanın Dili
TDAY-B 1963
Ankara 1988
s. 39-62.
31
Aksoy
Ömer Asım
Atasözleri, Deyimler
TDAY-B 1962
Ankara 1988
s. 131-166
32
Aksoy
Ömer Asım
Bölge Ağızları
TD-B, Seri: III, Sayı: 4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s.335-337.
33
Aksoy
Ömer Asım
Deyim - Takım Söz - Meşhur Söz - Atalar Sözü
TD-B, Seri: II, Sayı: 5-6, Sonteşrin (Kasım) 1940
Ankara 1940
s. 65-96.
34
Aksoy
Ömer Asım
Dürrü'n-Nızam ve Nazmü'l-Cevahir
TDAY-B 1960
Ankara 1988
s.145-171
35
Aksoy
Ömer Asım
Gaziantep Ağzında Ata Sözleri
TD-B, Seri: II, Sayı: 7-8, Mart 1941
Ankara 1941
s. 81-112.
36
Aksoy
Ömer Asım
Gaziantep Ağzında Ata Sözleri
TD-B, Seri: II, Sayı: 9-10, Eylül 1941
Ankara 1941
s. 99-147
37
Aksoy
Ömer Asım
Şeyh Ahmed ve Nazmü'l-Leâl
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s.205-248
38
Akyüz
Kenan
Paris Millî Kütüphanesinde İlk Türkçe-Fransızca ve Fransızca-Türkçe Yazma Eserler
TDAY-B 1959
Ankara 1988
s. 249-292
771
Alibeyzade
Elmeddin
Kitabi-Dede Gorgud?un yarandığı dövr ve mühit problemi
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
773
Aliyarlı
Süleyman
Dede Korkut Kitabı ve Türk Türeyiş efsanesi
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
774
Alizade
Samed
Azerbaycanda Kitabi-Dede Gorgud?un elmi metninin neşr problemlerine dair
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
39
Alpay
Günay
Abdülvasi Çelebi'nin Eseri ve Nüshaları
TDAY-B 1969
Ankara 1989
s.201-226
40
Alpay
Gönül
Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin Mesnevîsi Üzerindeki Etkiler
TDAY-B 1970
Ankara 1989
s.155-167
41
Alpay
Gönül
Yusuf Emiri'nin Beng ü Çağır Adlı Münazarası
TDAY-B 1972
Ankara 1989
s. 103-125
42
Alpay
Gönül
XIX. Yüzyıl Özbek Edebiyatına Genel Bir Bakış
TDAY-B 1973-1974
Ankara 1974
s.253-263.
43
Amancolov
Altay Sarsenulı
Kazakistan'da Bulunan Çin Aynası İle Sasani Tabağındaki Runik TürkYazıları
TDAY-B 1993
Ankara 1995
s.115-119.
44
Araslı
Hamit
Leylî ve Mecnûn Hakkında
TDAY-B 1958
Ankara 1988
s.17-39.
45
Arat
Reşid Rahmeti
Özbek halk edebiyatı örnekleri : Öydin Öyge Köçmek-ni Beyanı
TDAY-B 1982-1983
Ankara 1986
s.1-28.
46
Argunşah
Mustafa
Tanıtma, Tahlil ve Tenkitler: Nehcü'l-ferâdîs, II Metin, (Çevriyazı:Jânos Eckmann, yayınlayanlar: Semih TEZCAN- Hamza ZÜLFİKAR),TDK, (yayın yeri ve tarihi yok), XI+313 s.
TDAY-B 1995
Ankara 1997
s.439-469
775
Arzumanlı
Vagıf
Kitabi-Dede Gorgud dünya dillerinde: En?enelerve perspektivler
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
841
Aslan
Mustafa
Cevri Divanı'nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler
TDAY-Belleten 2002/II
Ankara
-
754
Ata
Aysu
Dede Korkut Kitabı?ndaki şüpheli birkaç kelime üzerine düşünceler
TDAY-Belleten 1998/I-II
Ankara
-
47
Atalay
Besim
Dil Nedir?
TD-B, Seri: III, Sayı: 4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s.467-469
48
Atalay
Besim
Türkçede Gelecek Zaman Edatı
TD-B, Seri: II, Sayı: 3-4, Mayıs 1940
Ankara 1940
s.30-39.
49
Atalay
Besim
Türkçe'de -samak / - semek Eki Hakkında
TD-B, Seri: III, Sayı: 1-3, Haziran 1945
Ankara 1945
s. 5-10.
50
Atay
Falih Rıfkı
Dili Türkçeleştirmeye Dair: Kelimeler
TD-B, Seri: III, Sayı: 12-13, Ocak-Aralık 1948
İstanbul 1949
s. 61-64.
51
Atay
Falih Rıfkı
Türk Dili İle Anayasamız
TD-B, Seri: III, Sayı: 4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s. 451-452
52
Atay
Falih Rıfkı
Ziya Gökalp ve Türkçe
TD-B, Seri: II, Sayı: 13-14-15, Mayıs 1942
Ankara 1942
s. 27-29.
53
Ateş
Ahmet
Ali Şîr Nevâ'î'nin Arapça Sözlüğü Hakkında
TDAY-B 1957
Ankara 1988
s.183-188
54
Ateş
Ahmet
Ubeydullah Han'ın Bilinmiyen Mensur Bir Eseri (Tarcama-i ava'id al-Kur'an va fava'id al-Furkan)
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s. 127-147
831
Atik
Kayhan
Gelibolu'lu Mustafa Ali ve Mevaidü'n-Nefais Fi Kavaid'l-Mecalis
TDAY-Belleten 2002/I
Ankara
-
864
Aydoğan
Bedri
Yeni Bir Uyak Türü mü?
TDAY-Belleten 2003/II
Ankara
-
865
Ayva
Aziz
Mehmet Ali Köyü (Güneysınır/Konya) Ağzında Kullanılan Fiillere Ekler
TDAY-Belleten 2003/II
Ankara
-
55
Ayyubi
N. Akmal
Önemli Bir Türkçe Sözlük
TDAY-B 1965
Ankara 1989
s. 65-101.
56
Bang
Willi
Türkoloji Mektupları (Çev. Mebrure Osman Tosun)
TD-B, Seri: III, Sayı: 10-11, Ocak-Aralık 1947
İstanbul 1948
s. 46-55.
57
Banguoğlu
Tahsin
Anayasamız Türkçeleşirken
TD-B, Seri: III, Sayı: 4-5, Kasım 1945
Ankara 1945
s. 453-455
58
Banguoğlu
Tahsin
Eski Türkçe Üzerine
TDAY-B 1964
Ankara 1989
s. 77-84.

Sonraki 75 kayıt Son kayıt